مرکز (تالقان)

معلومات درباره تالقان مرکز ولایت تخار