پلان انکشاف ولایتی ولایت تخار

معلومات درباره پلان انکشاف ولایتی