ولسوالی بنگی

ولسوالی بنگی:

درسال (1390)

این ولسوالی ازجمله ولسوالی های درجه (3)ولایت تخارمیباشد.

ولسوالی بنگی ازمرکزتالقان (42)کیلومترفاصله دارد.

1-   وجه تسمیه بنگی:

اصلاًبنگی نبوده بندگی است،بس وجه تسمیه آن چنان طایفه خیل ها نیزدرکناریکدیگرزندگی دارند.

ودرین دیاراشخاص عالم ودین پرورباتقوئ ومردم آن نیزدین دوست میباشدامعده دراین عقیده هستندبنگی دراصل بندی به معنی اینکه سابق زندان جمشیدبادشاه بوده است.

2-   موقیعیت جغرافیه وحدوداربعه این ولسوالی .

مساحت ولسوالی بنگی (480)کیلومترمربع درسمت جنوب غرب این ولایت موقیعیت دارداین ولسوالی ازمرکز ولایت تخار(   )فاصله داردازشمال به شهرتالقان ازجنوب به ولسوالی اشکمش ازشرق به ولسوالی چال ولایت تخارازغرب به ولسوالی خان آبادولایت کندزمتصل است.

3-   نفوس این ولسوالی :

درحدودتقریباً(60000)نفوس داردکه اعم ازمردوزن طفل راتشکیل میدهد..

4-   تعدادقریه های این ولسوالی :

این ولسوالی دارای (56)شورایاقریه کلان باداشتن (122)مسجدیاقریه کوچک ودارای (22)مسجدجامع تشکیل میدهد،مشهورترین قریه های این ولسوالی ازقبیل قره کلتک،قلبراق ها،جلایرها،آفاقی هاوبیش تینتک ها.

5-   فیصدی اقوام وقبایل ساکن دراین ولسوالی :

بیشترین ساکن های این ولسوالی راازبیک ها تشکیل میدهددرحدود(90)فیصدواقوام پشتون (4) فیصداقوام هزاره 3 فیصداقوام تاجک 3 فیصدراتشکیل میدهد.

6-   تعدادتشکیل مامورین واجیران درولسوالی.

تعداد مامورین در اداره ولسوالی (5)  نفر مامور(3) نفر اجیر دراداره زراعت (5) نفر مامور (2) نفر اجیر در مدیریت حقوق دو نفر مامور ویک نفر اجیر ودر مخابرات دو نفر مامور یک نفر اجیر مدیریت عواید دو مامور یک نفر اجیر در شاروالی سه نفر مامور هشت نفر اجیر در مدیریت ارشتاد یک مامور سه اجیر جمعاً (19) نفر مامور (18) نفر اجیر.

7-   تعداد تشکیل پولیس،اردو وغیره معلومات ضروری:

درین ولسوالی در سال 1390 به تعداد (22) نفر افسر وساتمن (21) نفر سرباز میباشد ونیز امنیت ملی دارای سه نفر اسفر چهار نفر سرباز است.

8-   معلومات در مورد شورای علما:

تشکیل شورای علما در این ولسوالی است که بتعداد (20) نفر علما در این شورا عضویت دارد حسب ضرورت شورا تدویروجلسه گرفته میشود.

9-   تعداد شورای محلی وشروای های انکشافی قریجات:

نیز در این ولسوالی شورا های ذیل را داریم:

·        شورای سرتاسری قریجات اکثر وقت توسط مدیریت قریجات ترتیب وتنظیم میشود.

·        شورای انکشافی یا (DDA) که در سطح ولسوالی یک شورا است حسب ضروت ومطابق پلان ماهوار دایر میگردد.

·        شورای توسط مدیریت خدمات سکتوری بنام مجلس هماهنگی به موسسات با شرکت ها وبا مامورین موسسات طور ماهوار دایر میگردد.

·        شورای جوامع مدنی شکل ربع وار نیز دایر میگردد.

·        شورای اضطراری نیز حسب ضرورت دایر میگردد.

·        مجلس اداری شکل دوامدار ماهوار دایر میگردد.

10-                      وضعیت تعلیم وتربیه تعداد مکاتب لیسه ها:

وضعیت تعلیم وتربیه در این ولسوالی خوب میباشد نیز این ولسوالی دارای هفت باب لیسه نه باب متوسطه ونه باب ابتدایه ودو باب دارالعلوم میباشد.تعداد (209) نفر معلم (13) مامور(35) اجیر (8267) شاگرد هم از ذکور وناث در حال فرا گیری درس میباشد.

11-                      فیصدی افرارد باسواد هم از زن ومرد:

در این ولسوالی مجموعاً (40%) باسواد میباشد نهاد فرهنگی مدنی اخبار وجراید ودیگر نشرات چاپی وصوتی تصویری وغیره از لحاظ فرهنگی تعلیم وتربیه کورس های اموزشی وورزشی وجود دارد.اماکن تاریخی وباستانی فرهنگی وغیره وجود ندارد.

12-                      نهادهای فرهنگی مدنی اخبارجرایدودیگرنشرات چاپی صوتی تصویری وغیره  

ازلحاظ فرهنگی تعلیم وتربیه کورس های آموزشی وورزشی وجوددارداماکن تاریخی ،فرهنگی وغیره وجود ندارد.

15- درآمد وپیشه های اصلی مردم

درآمدمردم دراین ولسوالی تخمیناً(60)فیصددهقانی بوده و(10%)مالداری (30%) غریبکاری وغیره تشکیل میدهد.

تاثیرات خشک سالی اخیر

وضیعت حاصلات زمین های للمی کاملاًمنفی بوده دهاقین حداقل دوفیصد نتوانسته ان حاصل بگیرند.

وضیعت زمین آبی

خوب بوده زمین للمی درین ولسوالی (85151)جریب وتعداد زمین های آبی (9374) جریب میرسد.

16- مالداری مرغ داری ،حیوانات وغیره

وضیعت مالداری حیوانا ت که چون خوراکه اش ازطریق مواد حاصله دهقانی بوده مبنی برکاهش حاصل دهقانی وضیعت مالداری وحیوانات خوب نمیباشد.

17- وضیعت صحت مثلاًکلینیک ها مراکزصحی امراض وغیره.

وضیعت صحی درین ولسوالی خوب بوده ودرین ولسوالی (3)باب کلینیک یکباب ان سی ایچ سی ودیگرآن بی ایچ سی وسوم آن سب سنترمیباشد.

بتعداد (7)داکتر(4)نفرواکسیناتور(1)فارمسی (4) نفرقابله (2) نفرسوپروایزر(1) نفرمامور (8) نفراجیرراتشکیل میدهد.

18- وضع امنیت دایاک مواد مخدرقاچاق مواد مخدر وغیره.

وضع امنیت خوب بوده قاچاق مواد مخدروزرع کشت تریاک درین ولسوالی خوب بوده کاملاًسفیدمیباشد.

19- وضیعت بازسازی وانکشافی وراهای مواصلاتی.

وضیعت دراین ولسوالی ازین ناحیه خوب بوده در(85) منطقه را موصلاتی وجود دارد و(70) فیصد تحت پوشش شبکه مخابراتی قراردارد.

20- وضیعت پروژه های تطبیق شده .

الی اکنون درین ولسوالی پروژه ها با شکل کما حقوهیچ عوارض را نداشته .

21- پروژه های درحال اجراء

پروژه های درحال اجراءازقبیل برق،سرک سازی ،کانال سازی،وپل وپلچک دوام دارد.

22- نهاد هاوموسسات کمک کننده درین ولسوالی .

موسسات کمک کننده دراین ولسوالی ازقبیل میشن ایست ،مرسی کورس،اکتید وغیره میباشد.

23- وضعیت زنان ودختران درمورد تعلیم وتربیه .

زنهای تحصیل کرده ازنعمت سواد برخورداراند،مصروف تدریس درمکاتب ها بوده ودختران درحال آموزش درمکاتب میباشد.

24- وضیعت اطفال.

وضیعت اطفال نیزعالی میباشد.

25- وضیعت حقوق بشر.

وضیعت حقوق بشردرین ولسوالی کاملاًرعایت میشود.

26- تحلیل وضیعت فعلی .

قرارتحلیل دروضیعت فعلی ازلحاظ تعلیم وتربیه ،صحت، زیربنای ،امنیت پیش برد پروژه ها کاملاًعالی میباشد.

27- چالش ها ،تهدیدات وموانع .

الف- این ولسوالی به ولسوالی خان آباد ولایت کندزولسوالی اشکمش ولایت تخارهم سرحد بوده گاه گاه توسط افراد مصلح غیرمسئول ازآن طریق نظم ولسوالی به هم میخورد.

ب- مداخله برخی زورمندان محلی دربعضی امورات دولتی .

28- را های حل.

ازطرف مقامات ذیصلاح به ولسوالان وبه قوماندانان آن ولسوالی هاهدایت داده شود درمورد خلع صلاح نمودن افراد غیرمسئول اقدام وآنها را به پنجه قانون بسپارند.تا هرگونه جلوگیری ازمداخله زورمندان صورت گیرد.