ولسوالی بهارک

ولسوالی بهارک

 

اسم ولسوالی،تاریخچه ووجه تسمیه:

بهارک یکی ازولسوالی های درجه اول ولایت تخاراست که باداشتن زمین های حاصل خیزللمی وآبی پیدوار زراعتی نام وشهرت خوبی درمیان تخارستان کمائی کرده است.

محترم صدیقی درکتاب جغرافیای مختصرتاریخی شهری آریانا درمورد بهارک چنین نوشته است.

تخاریکی ازشهرهای تاریخی تخارباستان بهارستان بوده این شهردردوره کوشانیها بنام((لان شی))یاد میشده، بعداًدرآثارتاریخی بهارستان نام یافته امروزبهارک گفته میشود.

نام بهارستان به این شهرغالباً دردوره اسلامی داده شده بود،بعد ازتصرف مغل خرابی های ذریعه ایشان به این مقام تاریخی رسیده بهارستان بهارک شده است.

2- موقعیت جغرافیای:

ولسوالی بهارک درپانزده کیلومتری شهرتالقان مرکزولایت تخاردرحوزه شمال شرق افغانستان بین  47 ثانیه  24 درجه طول البلد شرقی 20 ثانیه 49 دقیقه و36 درجه عرض البلد شمال موقعیت دادر، مساحت آن 470 کیلومتر مربع میباشد وازسطح بحر703مترارتفاع دارد.

3- حدود اربعه:

بهارک سرزمینی که ازآن سخن میگویم ازطرف شرق به ولسوالی هزارسموچ، ازطرف غرب به ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز، ازطرف شمال به ولسوالی خواجه غار و ازطرف جنوب به شهرتالقان مرکز ولایت تخار محدود است.

4- نفوس ولسوالی اعم از مردوزن:

سرشماری دقیق تا اکنون صورت نگرفته است در94 قریه ومرکزشهر درحدود(96000) نود شش هزارنفرزندگی مینمایند.

5- مسافه ازمرکزولسوالی الی تالقان ودیگرولسوالیها، و ولایات همجوار:

مرکزولسوالی بهارک الی تالقان 15 کیلومتر بوده ازمرکز ولسوالی الی خواجه غار45 کیلومترمسافه دارد.

6 – تعداد قریه جات ونیزقریه جات مشهور ولسوالی بهارک:

ولسوالی بهارک دارای  94 قریه میباشد وقریه های مشهورآن قرارذیل است:شورقدق، جیده بلاق، میرهمبرکوه، مسجدسفید، هزاره قرلق، ملاراکت، چنگال شینواری، خروتی، جنگاور، تخته کوپرک، چایله، بدخشی بالا، سیدمختار وشرف الدین میباشد.

7 – فیصدی اقوام وقبایل ساکن ولسوالی ازبیک،تاجک،پشتون،هزاره وغیره:

اهالی بهارک را ازبیک ها،پشتون ها،تاجک ها،عرب ها،مغل ها وهزاره ها تشکیل میدهند، این مردم درداد وستد وروابط اقتصادی،تجارتی واجتماعی خویشتن از زبانهای ازبیکی وپشتوتکلم مکنند ندرتاًبه زبان دری تکلم مینمایند.

دربهارک بطورتخمینی ازبیک ها 70%، پشتون ها10%، تاجک ها10% عربها، هزاره ها وسایراقوام 10% را تشکیل میدهد.

8 – تعداد شوراهای محلی وانکشافی،شوراهای قریجات:

درولسوالی بهارک( 106)یکصد وشش شورای رسمی وجود دارد که موجودیت این شورا ها درپیشبرد حکومت داری خوب نقش به سزای داشته  وعملکردشان درخور ستایش است.

9 – تعداد مساجد،مساجدجامع،مدرسه های دینی،دارالحفاظ وغیره:

این ولسوالی دارای 154مساجدبوده که ازجمله 34مساجد آن جامع و120مسجد آن مساجد صغیره میباشد،دربهارک یک باب دارالعلوم ویک باب دارالحفاظ وجود داشته که اولاد این مرزبوم را تربیه مینماید.

10 – شورای علما:

نقش علما در ولسوالی بهارک برازنده بوده و  نقش آنان همیشه احساس میشده که بدین اساس شورای علماء درپهلوی دیگرشوراهای فعالیت داشته است،شورای علما درتحکیم قانون وحاکمیت درکشورهمگام اداره محلی میباشد.

11 – درآمد وپیشه های اصلی مردم:

زراعت ودامپروری بخش عمده تولیدات اقتصادی اهالی بهارک را تشکیل داده واکثریت مردم آن جا به این شغل اشتغال دارند، زراعت به سستیم های خیلی ابتدائی یعنی بااستفاده ازگاو (اسفار وقلبه) صورت میگرد، تنهادر سه دهه اخیردر زمین های هموار، شهرودهات ازتراکتوراستفاده به عمل می آید، زراعت بهارک آبی وللمی بوده این سرزمین باداشتن آب وهوای مساعد وزمین های حاصل خیز، پیدوارزراعتی خویش را اضافه برخودکفای اهالی آنجا درمرکزولایت بفروش میرسانند.

گندم وبرنج بخش عمده پیداواروزراعتی را تشکیل داده واضافه برآن جو، زغیر، کنجد، نسک، جواری، ماش، پنبه، خربوزه، تربوزو بعضی حبوبات دیگردر زمینهای آن زرع میگردد.

12 – وضعیت صحت مثلاًکلینیک هاومراکزصحی وامراض:

وضع صحی درولسوالی بهارک نسبت به گذشته ها خیلی بهبود یافته است ومردم تاجای ازخدمات صحی راضی اند، اما این نمیتواند بصورت کلی مشکلات صحی مردم را مرفوع سازد، ولی میتوان تاحدودی پاسخگوی نیازمندیهای مردم است.

درشهربهارک یک مرکزصحی وجود دارد ودردهکده خوستی وشیخسا نیزکیلنیک های محلی فعالیت دارند، یک عراده امبولانس درمرکزصحی موجود است که مریضان را درصورت ضرورت به شهرتالقان انتقال میدهد، بنابرگذارش مرکزصحی شهردرسال1390درحدود23211 مریض سراپارا تداوی نموده اند که این درواقع میتواند بهبودی خدمات صحی را نشان دهد.

امراض که دربهارک تاکنون درحد یک نگرانی موجود است، مرض توبرکلوزومرگ ومیرمادران درهنگام ولادت میباشد که این میتواند باتوجه بیشترمهاروازبین برود.

13 – تعداد تشکیل مامورین واجیران ولسوالی:

درولسوالی بهارک به شمول واحدهای سومی 35 نفرپرسونل مشمول فعالیت اند ازجمله 9 نفراجیرو26 نفررسمی اند.

14 – وضعیت زراعت(مقدارزمین للمی وآبی)ونیزحاصلات زمینها:

درولسوالی بهارک مقدار(30000) سی هزارجریب زمین آبی ومقدار55000) پنجاه و پنج هزارجریب زمین للمی وجود دارد، زراعت دربهارک عمدتاً به سستیم ابتدائی و غیرحرفوی صورت میگرد که این باعث شده حاصلات زمینها درحد وسط ودرنهایت درحدپاین قراردار داشته باشد.

زمینهای بهارک حداکثر آن 100 یکصد سیر وحداقل آن 40 چهل سیرگندم حاصل میدهد.

دربهارک گندم، برنج، زغیر، نخود، نسک،لوبیا، ماش،کنجد، خربوزه، تربوزوغیره کشت میگردد.

15 – وضعیت مالداری ومرغداری:

دربهارک فارم گاوداری به شکل رسمی وجود ندارد، اما مردم به حد توان شان به دامپروری اهمیت خاص مید هند، لبنیات شان را ازتولیدات شخصی خویش تاًمین مینمایند، وضعیت مرغداری شان نیزبه همین صورت تحقق می پذیرد.

16 – تشکیل اردووپولیس:

دربهارک اردوی ملی فعالیت ندارند، پولیس ملی درچوکات قومندانی امنیه مصروف خدمت اند، تشکیل پولیس طبق سال 1390قرارذیل است:

·         افسر14نفر

·         ساتن من 31 نفر

·         مامور ملکی 4 نفر

·         اجیر1نفر

جمعاً 82 هشتاد دونفرپرسونل درچوکات قومندانی امنیه بعنوان پولیس ملی فعالیت دارند.

17 – وضع امنیت،دایاگ،موادمخدروقاچاق موادمخدر:

درولسوالی بهارک وضع امنیتی نسبت به دوسال گذشته 90% بهبود یافته است، پولیس درجریان انجام وظایف یومیه باهیچ چالش روبرونیست، میتوان تامین امنیت را دربهارک مرهون همکاری مردم شریف این ولسوالی دانست،کشت مواد مخدردراین اواخردربهارک صفرگردیده است، قاچاق موادمخدر ازطریق چیک پاینت های پولیس مهارگردیده وقاچاقبران به مشکل ازتعقیب پولیس جان سالم بدر میبرند.

18 – وضعیت راه های مواصلاتی:

طول سرک های قیرریزی شده21 کیلومتر، طول سرک های جغل اندازی شده  30 کیلومتر، طول سرک های خامه40کیلومتر، فیصدی قریجات بادسترسی به سرک های که مردم درتمام فصول به روی ترافیک بازاست80% میباشد.

19 – پروژه های تطبیق شده:

درچهل قریه ازطریق همبستگی ملی پروژه های مختلف تطبیق شده است، مکتب حاجی پهلوان 10صنفی مکتب حاجی ستار8 صنفی معه تشناب ها وچاه آب، فرنیچرتوسط موسسه بنیاد آغاخان، دهنه کانال سسماق توسط موسسه EFO تطبیق گردیده است.

20 – پروژه های درحال اجراً:

در66 قریه ولسوالی بهارک ازطریق همبستگی ملی پروژه های مختلف درحال اجراً است،یک پایه پل بزرگ درقریه چنگاور ازطریق موسسه GIZ ، پل آهنی و کانکریتی هاشم بای دارای 20 مترطول توسط بیناد آغاخان، مکتب مطلبیگ 8 صنفی معه تشناب، دیواراحاطه فرنیچرتوسط بینادآغاخان، مکتب دارالعلوم عثمان غنی"رض" 8 صنفی معه تشناب، دیواراحاطه، چاه آب، فرنیچرتوسط موسسه آغاخان، دهنه حاجی گل عالم توسط موسسه آغاخان، حفریک حلقه چاه نیمه عمیق تحقیقاتی درقریه قروق درحال اجراًاست.

21 – نهاد هاوموسسات فعال کمک کننده درمحل ولسوالی:

موسسه آغاخان، جی تی زید، این دوموسسه است که ازدیرزمانی به این سو رسماً درولسوالی بهارک فعالیت دارند.

22 – وضعیت زنان،شغل،تعلم وتربیه:

زنان نیمی ازپیکرجامعه مارا تشکیل میدهد، حضورفعال زنان درجامعه میتواند پیشرفت وترقی جامعه را در روند کنونی سرعت بخشد.زنان ولسوالی بهارک خوشبختانه دراین اواخر ازتهدیدات وچالشهای که فراروی حقوق شان قرارداشت عبورکرده اند، ازحق تعلیم وتربیه خدمات صحی، شغل وبالاخره از حق شهروندی بهره مند گردیده اند.

دربهارک ازطریق پروژه های همبستگی ملی وموسسه GIZ پروژه های مختلف مرغداری، خیاطی برای زنان درنظرگرفته شده است، باوجودیکه این پروژه ها به تناسب حجم نفوس زنان دربهارک اندک است، اما میتوان باتوجه به پروژه های فوق وعلاقه مندی زنان نسبت به پروژه ها به آینده خوشبین بود.

نقش زنان درعرصه معارف قابل ملاحظه بوده است به تعداد(3500) نفرشاگرد اناث درمعارف مصروف تعلیم اند.

23 – وضعیت تعلیم وتربیه:

درولسوالی بهارک به تعداد(10100)نفرشاگردوجود داشته که تعداد(6600) نفرشاگرد ذکور و(3500) نفر شاگرداناث را تشکیل مید هند، تعداد(248) نفرمعلم ذکور و(23) معلمه اناث مجموعاً(271)معلم وجود دارد.

22باب مکتب دولتی وجود دارد ازآنجمله یک باب لیسه نسوان و4 باب لیسه ذکوراست،یک باب متوسطه ذکور، یک باب متوسطه اناث، 10باب ابتدائیه ذکور، یک باب ابتدائیه اناث فعال اند، درکل وضع تعلیم وتربیه دربهارک خوب بوده درحال بهترشدن میباشد.

24 – وضعیت اطفال:

درولسوالی بهارک وضعیت اطفال نسبت به گذشته بهبود چشمگیری یافته است، ازحق تعلیم وتربیه، خدمات صحی، اوقات تفریحی برخورداربوده مورد توجه خاص اداره محلی قرارمیگرد، درین اواخرازطرف کمسیون ساحوی حقوق بشرکندزسمیناری تحت عنوان حقوق اطفال برای کارکنان ادارات دولتی ولسوالی بهارک را اندازی گردید که مامورین را به حق مشروع اطفال متوجه ساخت.

25 – وضعیت حقوق بشر:

گراف نقض حقوق بشری درتناسب به سالهای قبل کاملاً کاهش یافته است، مردم ولسوالی بهارک دراین اواخربه حقوق بشراهمیت داده با اداره محلی شان درجهت ریشه کن ساختن نقض حقوق بشری همکاری جدی مینمایند.

درچوکات قومندانی امنیه مدیریت جدیدی تحت عنوان مدیریت جندریا مدیریت حقوق بشراضافه گردیده است ازنقض حقوق بشری توسط پولیس جلوگیری به عمل بیاورند.

26 – تحلیل وضعیت فعلی:

بهارک یک عضواز اعضای ولایت تخار در وضعیت بهتری قراردارد، موقعیت جغرافیای بهارک ونزدیک بودن ان به شهرتالقان ومرکزآینده بهارک را درروشنی قرارداد است، حاکمیت قانون وابسته به همکاری مردم بادولت است که خوشبختانه مردم شریف بهارک درتطبیق قانون وحکومتداری خوب با اداره محلی همکاری بی دریغ مینمایند، این میتواند آینده بهارک رادرپرتوقانون مداری وحکومتداری بهترنماید.

27 – چالشها،تهدیدات موانع:

موانع که فراروی ما قراردارد متاًسفانه بی سوادی عام است جهت ریشه کن ساختن این مشکلات مکلف به این هستیم که معارف را باکیفیت بسازیم برای کیفیت تعلیم وتربیه به آموزگاران با تجربه ومسلکی ضرورت است، محیط سالم تدریسی، موادتدریسی میزوچوکی برای مکاتب یک امرضروری پنداشته میشود.

مشکلات دیگری که ولسوالی بهارک به آن مواجه است، عرضه خدمات بهترصحی برای مردم است، جهت بهبود کیفیت صحی نکات آتی پیشنهاد میگردد:

§         دوای کافی برای مرکزصحی وکلینیک های قریه.

§         برق دوامداردرمرکزصحی.

§         استخدام داکترزنانه جهت زایمان.

§         ارتقاء تشکیل مرکزصحی بهارک وکلیننکهای اطراف.

موانع عمده بهارک نبود یک شهرمطابق ماسترپلان شهری است، این باعث شده که عواید دولتی کاهش، وتمام ادارات دولتی درخانه های کرای مسکن گزینند.

28 – راه ها حل:

موقعیت بهارک زیباست، یک شهرزیبا به بهارک زیبای بیشتر می بخشد، بهارک ازخودساحه دولتی دارد تاشهردرآن مطابق پلان تطبیق گردد، این باعث میشود که عواید دولت بیشتر، اداره شاروالی ایجاد ودوایردولتی صاحب دفتررسمی گردند.

بهارک ازلحاظ نفوس وموقعیت جغرافیای خیلی بزرگ است، تشکیل کنونی پولیس قومندانی امنیه تکافوی این همه ساحه راندارد، بناءً درتشکیل پولیس تجدید نظرشود تابتواند امنیت را بهترتاًمین نماید.