دوکتور ضیابرای ادای نماز جمعه درمیان مردم!

دوکتور ضیابرای ادای نماز جمعه درمیان مردم!
والی ولایت تخار امروز در ادامه دیدارهاوخواست هایش از مردم برای ازبین بردن فساد وتحقق حکومتداری خوب در یکی از مساجد جامع شهر تالقان حضور رسانده از مردم خواست برای تآمین امنیت ومبارزه بافساد با وی همکاری لازم داشته باشند.
آقای ضیا خطاب به صدها نماز گذار گفت:من در تمام روز های مسولیتم انتظار همکاری مردمم را برای تحقق عدالت ومبارزه جدی بافساد دارم،امید وارم مردم مجاهد تخار نسبت به دولت شان اعتماد داشته برای شگوفایی تخار باما همکار باشند. سپس چندتن از نمازگذاران ، ازحرکات واقدامات والی تخار برای پیشرفت وتوسعه حکومتداری خوب در تخار اعلام حمایت کرده وعده سپردند که در زمینه بامقام ولایت همکاری لازم میکنند.