مرد وزن بایک صداحمایت ازضیا!

مرد وزن بایک صداحمایت ازضیا!
حمایت وپشتیبانی قاطع مردم تخار ازطرح وبرنامه های والی جوان تخار!
همه تخاریان از برنامه های دوکتور ضیا اعلام حمایت کرده میگویند تارمق حیات ازاین والی حمایت واطاعت نموده تخار را بسوی ترقی وتعالی سوق خواهند داد. دوکتور ضیا خطاب بمردم تخار گفت:اگرزنده بودم آنچه را بشما گفتم در کمترین زمان انشاالله درعمل پیاده خواهم کرد.