باز دید والی تخار از شفاخانه کوید ۱۹.

مولوی عبدالله قرلق والی ولایت تخار، از جریان ترمیم و‌کیفیت کار شفاخانه کوید ۱۹ تخار ،در حضورداشت رئیس جامعه مدنی بازدید به عمل آورده و به کمیته موظف نظارت هدایت سپرد تا کار های صورت گرفته در جهت ترمیم این شفاخانه را به گونه همه جانبه مورد بررسی قرار داده گزارش را کتباً به مقام ولایت بسپارند.