اشتراک استاد عبد الحق شفق والی ولایت تخار در محفل نمایشگاه عکس(زنان در آیینه تصویر)

اشتراک در محفل نمایشگاه عکس(زنان در آیینه تصویر)
---------------
شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ استاد عبد الحق شفق والی ولایت تخار در محفل اشتراک نمود؛ که به هدف حمایت از شخصیت واقعی زنان با عزت تخاری در سالون قصر تخار تدویر یافته بود.
والی تخار در این محفل: طی صحبتی ابراز نمود: که هر حرکت اجتماعی و نهضت جمعی دوچهره دارد: یکی مبارزه وتلاش برای رهایی وفداکاری در این مسیر و دیگری پیام رسانی در راستای استواری تلاش‌های حق طلبانه می‌باشد؛ که هر عنصر، برای رسیدن به هدف نهایی ودستیابی به آرزوهای آرمانی، نقش یکسان و برابر دارند.
که پیام رسانی از طریق نمایش‌های هنری، تصاویر، آثارفکری، سخنرانی‌ها و... به‌ سر انجام می‌رسد، که به تصویر کشاندن چهره واقعی زنان باعفت، نمونه‌ بارزی از پیام رسانی در بستر یک حرکت آرمانی می‌باشد، که والی تخار از برگذار کنندگان این محفل به نوبه خود قدر دانی نمود.