پل 200 متره نهر چمن تالقان توسط استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار به بهره برداری سپرده شد

پل 200 متره نهر چمن تالقان توسط استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار به بهره برداری سپرده شد
تاریخ ارایه گزارش: 14/10/1398
کار ساختمانی پل دوصد متره نهرچمن تالقان که از سوی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء وانکشاف دهات که چندی قبل تکمیل گردیده بود امروز توسط استاد عبدالحق شفق والی ولایت، اعضای شورای ولایتی، روسای ادارات دولتی،مسولین برنامه های ریاست احیاء وانکشاف دهات، مسولین رسانه ها ، اعضای جامعه مدنی ،محاسن سفیدان و جوانان با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر صبغت الله نظری ریس احیاء وانکشاف دهات حین افتتاح پروژه متذکره گفت پل 200 متره نهر چمن تالقان به هزینه 142 میلیون افغانی از بودجه وزارت محترم مالیه از سوی برنامه ملی راه سازی روستایی توسط شرکت ساختمانی تکنیکل بیلدرزتکمیل گردیده است
آقای نظری گفت در جریان کار فزیکی این پروژه 40 هزار روز کاری برای باشنده های محل ایجاد گردیده بود که از آن۱۵۰ هزار خانواده به صورت مستقیم و غیر مستقیم مستفید گردیده است.
وی افزود بر علاوه پل 200 متره به شمول 0.62 کیلومتر سرک اتصالی آن که مطابق دیزاین و قرار داد ساخته شده، 6 پلچک خورد بزرگ دیگر نیز از همان بودجه اضافه در ساحه ساخته شده است.
استادعبدالحق شفق والی ولایت تخار نیز در این محفل ضمن تقدیر مسولین ریاست احیاء وانکشاف دهات از کارکرد و ارایه خدمات معیاری این ریاست اظهار امتنان و قدر دانی نموده از مردم خواست در حفظ و مراقبت پروژه ها شان از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نکنند.
باشنده های محل نیز اعمار این پل را در به وجود آوردن سهولت های ترانسپورتي موثر خواننده گفتند با تکمیل شدن این پل فاصله شش کیلومتر به یک کیلومتر تنزیل یافته است.
پل 200 متره تالقان از جمله پروژه های مهمی برنامه ملی راه سازی روستایی در تخار می باشد که علاوه از تنظیم ترانیسپورت کابل- بدخشان، ولسوالی های چال ، نمک آب و 40 روستای نهر چمن را نیز به شهر تالقان وصل ساخته است.
انکشاف دهات.