چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ جلسه اداری ولایت تحت ریاست استاد عبدالحق شفق تدویر یافت!

تشکیل جلسه اداری
---------------
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ جلسه اداری ولایت تحت ریاست استاد عبدالحق شفق تدویر یافت!
در این نشست ابتدا آخرین وضعیت سیاسی، امنیتی، و.... در سطح ولایت، مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.
سپس با طرح اجندا، تصامیم ذیل اتخاذ گردید:
۱- به منظور اطمینان از مصئونیت کاری خانمهای کارمند در ادارات؛ و اطفال خورد سن شان هیئتی موظف گردید تا به گونه‌ی دقیق و همه جانبه، موضوع را بررسی نموده غرض رفع مشکلات وچالشها؛ چنانچه وجود داشته باشند، یافته های خود را به هدف اجدآت بعدی به مقام ولایت ارائه نمایند.
۲- به هدف رفع مشکل آینده‌ی اداراتی که بودجه اعمار دفاتر اداری را در اختیار دارند اما به زمین مورد نیاز دسترسی ندارند، هیئت موظف گردید تا در این زمینه، محلات مناسب وخالی را تثبیت؛ و راپور اجراآت شان را ارائه نمایند.

۳- همچنان در این نشست والی تخار، معیارهای تدوین یافته ارزیابی مسئولین ارشد ادارات را در جلسه تشریح نموده افزود: بعد از این کارمندان که مسئولیت ارزیابی آنان به مقام ولایت مربوط می‌باشند، در ارزیابی شان معیارهای ارائه شده نیز در نظر گرفته می‌شود.
۴- در این جلسه مستوفی ولایت، از میزان تکمیل پلان عوایدی برای سال ۱۳۹۸ و نیز سقف جذب بودجه عادی و انکشافی تخار، بابت سال ۱۳۹۸ را که جمعا به ۹۷/۳ فیصد میرسد، به اعضای جلسه ارائه نموده از همکاری همه دستگاه ها و ادارات در این خصوص ابراز امتنان نموده و خواهان همکاری مضاعف همکاران در سال مالی ۱۳۹۹ گردید.