تدویر جلسه مشترک با موسسات و انجوهای داخلی و خارجی

تدویر جلسه مشترک با موسسات و انجوهای داخلی و خارجی

عصر دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ جلسه موسسات و انجوهای داخلی و خارجی، تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار برگذار گردید.
در این جلسه ابتدا! موضوع اجرات موسسات و انجوها در سال کاری ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت، والی تخار ضمن ابراز رضایت از اجرات آنان، سقف فعالیت های موسسات و انجوها را با توجه به ضرورت وظرفیت تخار نا کافی دانسته؛ و برای بهبود وضعیت و ایجاد تغییرات محسوس در زندگی مردم به موسسات غیر دولتی وادارات دولتی تا کید نمود، تا در دو زمینه افزایش هزینه های انکشافی و تقویت حکومت داری، از طریق تلاش مضاعف ومعیاری بر بنیاد پلانهای کاری منظم و منظور شده سال تمام و ربعوار توجه خاص نمایند.
بعد از بررسی اجرات مالی موسسات، مجموع بودجه در حال تطبیق موسسات غیر دولتی در شش سکتور فعال در تخار مبلغ ۵۳ ملیون دالر ومجموع موسسات و انجوهای غیر دولتی در سطح تخار ۶۸ مرکز که از جمله ۱۳ موسسه خاجی فعال؛ و از جمله ۵۵ موسسه و انجوهای داخلی ۱۴ موسسه فعال وتعداد ۴۱ موسسه داخلی غیر فعال تثبیت گردید.