دیدار های اجتماعی با والی ولایت تخار

دیدار های اجتماعی با والی ولایت تخار
--------------------
یک شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ عده از بزرگان و محاسن سفیدان ولسوالی اشکمش ولایت تخار ، جهت بازدید نزد استاد عبدالحق شفق به دفتر مقام ولایت تشریف آورده وگزارشاتی را درقسمت مشکلات جزئی از ولسوالی مذکور که یک ولسوالی تازه تصفیه شده از تصرف گروه طالبان است ارائه نمود.
استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار ضمن پاسخ دهی در رسیدگی به مشکلات موجود، ابراز نمود که ما در این قسمت به آن عده افراد واجد الشرایط که توسط جنگ متضرر گردیدند، با اعزام نمودن هیئت کمک های را در نظر گرفته ایم وتلاش می‌کنیم که بیشتر بر رفع مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیرند، مشروط بر اینکه مردم همکار و همگام با دولت باشند، درصورت جا دادن طالبان به خانه های شان و عدم همکاری مردم با دولت، زمینه رفاه وخدمت رسانی به ملت از سوی دولت به مشکل مواجه می شوند.
همچنین افزود، که جنگ و نا امنی سبب میشوند که موسسات همکار و امداد رسان از رفتن در آن منطقه خود داری نمایند؛ و تقاضای دولت از ملت همکاری در راستای پاکسازی دشمنان و به وجود آمدن امنیت در منطقه است.