کمیته مشترک پاک کاری شهری تشکیل جلسه داد

کمیته مشترک پاک کاری شهری تشکیل جلسه داد
-----------------
بعد از ظهر شنبه مورخ۱۳۹۸/۱۰/۷ کمیته های حمایوی و عملیاتی پاک کاری شهری، تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار؛ مشترکا تشکیل جلسه داد.
در این نشست، نواقصها و کارهای انجام شده مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه هریک از اعضای حاضر در جلسه، دیدگاه های شان را؛ در رابطه با موفقیت هرچه سالم تر و نتیجه بخش تر این امر خیر ارائه نمودند.
در پایان در اتخاذ با استفاده از نظریات اشتراک کنندگان، جلسه را بعد از ایجاد تغیرات پیشنهاد شده در خصوص ساختار و میکانیزم کمیته ها، جمع بندی نموده؛ و برای موفقیت هرچه بیشتر اعضای کمیته آرزوی موفقیت نمود.