تدویر جلسه رسیدگی به ولسوالیهای پسا جنگ

تدویر جلسه رسیدگی به ولسوالیهای پسا جنگ
-----------------
شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ کمیته رسیدگی به ولسوالیهای پسا جنگ، تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار تشکیل جلسه داد.
در این جلسه ابتدا گزارش دو گروپ هیئت که به منظور بر آورد خسارات، به مراکز دولتی وعام المنفعه؛ در چهار ولسوالی: خواجه غار، ینگی قلعه، درقد وچاه آب اعزام گردیده بودند، مورد تحلیل و ار زیابی قرار گرفت.
سپس در رابطه به نحوه آغاز کار ترمیمات و تهیه تجهیزات اداری، در بخش حکومت داری ملکی مورد بحث قرار گرفته؛ و تصامیم لازم اتخاذ گردیدند.