جلسه کمیته حالت اضطرار تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار تدویریافت.

تدویر جلسه کمیته اضطرار

بعد از چاشت روز چهارشنبه مورخ ۴ جدی ۹۸ جلسه فوق العاده کمیته اضطرار تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی تخار، تدویر یافت.
درین جلسه هیآتی از سوی کمیته اضطرار توظیف گردید تا لیست متضررین که خانه ها، دکاکین و دارایی های شان در جریان حملات تهاجمی تابستانی دشمن آسیب دیدند، با اسناد مدار اعتبار شناسایی و فهرست گردند.
ضمنا درین نشست تصمیم خریداری مواد غذایی زمستانی برای حوادث قابل پیش بینی در فصل زمستان، اتخاذ گردید.
والی تخار، در ادامه درین جلسه به مسئولین ذیربط تاکید نمود تا هرچه عاجل بحث انتقال ۲۰۰۰ دوهزار تن گندم که در جریان آخرین سفر والی ولایت در کابل، برای آسیب دیده گان حوادث طبیعی و امنیتی تخار، از مقامات ذیصلاح گرفته بود؛ تدابیر عملی و جدی بگیرند.