جلسه اداری مقام ولایت تخار حت رهبری استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار دایر گردید.

جلسه اداری مقام ولایت تخار
-----------------
این جلسه تحت رهبری استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار، ضمن اطمنان دهی از وضعیت امنیتی مبنی بر راهکار و طرح جدید هدایت داده شده و صورت گیری، تطبیق پروژهای های انکشافی دایر گردیدند.
بعد از یاد آوری آجندای مطرح در جلسه، از سوی اعضای حاضر در جلسه، بحث و تبادل نظر صورت گرفتند، هدایت وتجدید نظر دقیق و موثر در کمیته ها( کمیته ارزیابی، آفر گشایی و معاینه تخنیکی وسایط) صورت گرفتند.
همچنین افزون بر موارد فوق، ضمن گذارش دهی از عواید پروژه های انکشافی و عادی توسط مستوفی ولایت و ارایه گذارش از دیگر مشکلات توسط هریک از اشتراک کننده گان، ازیک پروژه عام المنفعه؛ تحت عنوان پروژه "میدیوتیک" (خانه فر هنگی و رسانه ها) باهزینه پنج لک دالر خبر داده شد، که خوشبختانه از سوی حاضرین در جلسه، زمین پروژه مذکور تعیین و به تصویب رسید.