جلسه کمیته عملیاتی پاک کاری شهر تالقان، تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی تخار، تدویر یافت.

یکشنبه مورخ ۱ جدی ۱۳۹۸

جلسه کمیته عملیاتی پاک کاری شهر تالقان، تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی تخار، تدویر یافت.
درین نشست بعد از بحث و گفتگوی مفصل و ابراز نظر اعضای حاضر، فیصله گردید تا پروسه پاک کاری شهر به گونه‌ی منظم؛ ابتدا با مشخص شدن و جابجایی محلات بنادر ترانسپورتی آغاز گردیده و به ترتیب تنظیم سیستم ترافیک جاده و شهری، گامهای بعدی به تعقیب هم برداشته شود.