افتتاح پروژه دیوار آب گردان واقع آهندره شهرتالقان توسط مصطفی رسولی رئیس خدمات سکتوری و‌نماینده مقام ولایت به ارزش 25000 هزار دالر از بودجه حالت اضطرار دفتر محترم آغا خان

۲ جدی ۱۳۹۸
________
پروژه دیوار آب گردان واقع آهندره شهرتالقان به ارزش 25000 هزار دالر از بودجه حالت اضطرار دفتر محترم آغا خان توسط مصطفی رسولی رئیس خدمات سکتوری و‌نماینده مقام ولایت در حضورداشت نماینده شورای ولایتی ،رئیس مبارزه با حوادث و شماری از مستفید شوندگان این پروژه افتتاح گردید.
این دیوار 150 متر طول و 10 متر عرض را دارا بوده و با اعمار آن از تخریب ده ها جریب زمین های زراعتی و خانه های رهایشی جلوگیری می شود.