ریاست امور زنان این ولایت طی محفلی از خدمات بی شایبه والی تخار با هدای لوح سپاس اظهار قدردانی نمودند.

به سلسله تقدیر و قدردانی از خدمات ارزنده استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار در عرصه های مختلف حکومتدرای خوب، این بار ریاست امور زنان این ولایت طی محفلی از خدمات بی شایبه والی تخار با هدای لوح سپاس اظهار قدردانی نمودند.