جلسه ماهوار با ولسوالان تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با تلاوت آیات از کلام الله مجید تدویریافت.

جلسه ماهوار با ولسوالان تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با تلاوت آیات از کلام الله مجید تدویریافت.
۲۷ قوس ۱۳۹۸
این جلسه در دفتر کار استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار، با اشتراک رئیس امنیت ملی، قوماندان امنیه و ولسوالان شانزده واحد اداری این ولایت تدویر یافت.
نخست ولسوالان گزارش و‌ معلومات شان را در مورد وضعیت ولسوالی ها، روند حکومتداری و مشکلات شان را به حضور والی تخار، ارایه نمودند و جهت تقویت عرضه خدمات بهتر پیشنهادات و دیدگاه های شان را در این نشست مطرح نمودند.
والی تخار، ضمن سخنان رهنمودی شان به ولسوالان، هدایات جدی در امر عرضه خدمات بهتر به مردم سپردند.
در اخیر به ولسوالان هدایت داده شد تا تمام رویداد های امنیتی و انکشافی شان را بخاطر انعکاس و انتشار با دفتر مطبوعاتی مقام ولایت، شریک سازند تا از یک مرجع واحد با رسانه ها شریک ساخته شود.