سنگ تهداب مکتب شهید مولوی عزت الله واقع سیاب ولسوالی بنگی به ارزش بیش از (۳۲) میلیون افغانی به زمین گذاشته شد.

سنگ تهداب مکتب شهید مولوی عزت الله واقع سیاب ولسوالی بنگی به ارزش بیش از (۳۲) میلیون افغانی به زمین گذاشته شد.
۱۵عقرب۱۳۹۸

سنگ تهداب مکتب شهید مولوی عزت الله امروز طی محفل با اشتراک روسای دوایر دولتی نمایندگان شورای ولایتی، علما و متنفذین ولسوالی بنگی توسط محمد فرید ذکی معاون و سرپرست مقام ولایت به زمین گذاشته شد.

انجنیر عزیزالرحمن رئیس شهر سازی ولایت تخار در جریان تهداب گذاری این پروژه گفت:
این مکتب در مساحت چهار جریب زمین و مساحت ساختمانی(۷۵۰ )متر مربع می باشد که در سه طبقه بگونه بخته و اساسی با تمام ملحقات آن به ارزش بیش از (۳۲ )میلیون افغانی از بودجه شهرسازی و اراضی در مدت چهارده ماه کاری اعمار می گردد.
باشندگان محل ضمن اظهار سپاس از تلاش های قدرت الله ذکی وکیل اسبق مردم در شورای ملی در امر تطبیق این پروژه ،وعده سپردند که در حفظ و نگهداری این مکتب از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.