دیدار والی تخار با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و بحث روی کار ساخت میدان هوایی شهر تالقان.

۱۵ عقرب ۱۳۹۸

دیدار والی تخار با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و بحث روی کار ساخت میدان هوایی شهر تالقان.

استاد عبدالحق شفق والی تخار، بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۸ با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، در دفتر کارش دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف پیرامون مسایل مشترک کاری از جمله آغاز ساخت اساسی میدان هوایی تخار،بحث و تبادل نظر کردند.
میدان هوایی تخار که در حال حاضر به صورت خامه قابلیت پرواز طیارات کوچک را دارد، بیش از دو هزار متر طول دارد. والی تخار مساله ساخت میدان هوایی ولایت تخار را از پروژه های مهم برای مردم این ولایت خوانده و خواستار توجه رهبری اداره هوانوردی در این زمینه شد.
خوشبختانه از اثر مساعی دوامدار والی تخار، بودجه ساخت کامل میدان هوایی سه ماه قبل اختصاص یافت که بعد از پیگیری های دوامدار این پروژه درحال حاضر بعد از اختصاص بودجه و تکمیل دیزاین، در مرحله تدارکاتی قرار دارد.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی نیز ضمن اظهار رضایت از پیشرفت سریع کار پروژه به والی تخار اطمینان داد که ساخت میدان هوایی تخار، در مراحل تدارکاتی آن قرار دارد و بعد از ختم پروسه اداری عملاْ کار آغاز خواهد شد.