پروژه تحکیماتی منطقه حاجی عبدالرشید شهر تالقان به اشتراک محمد فرید ذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تخار رسماً با قطع نوار افتتاح وکار عملی آن آغاز گردید.

پروژه تحکیماتی منطقه حاجی عبدالرشید شهر تالقان به اشتراک محمد فرید ذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تخار ، انجنیر محمد سالم اکبر مسوول ریاست عمومی حوزه دریای پنج - آمو ، وکلای شورای ولایتی ، روسای ادارات سکتوری ، مسوولین دفتر KFW کشور جرمنی ، جامعه مدنی واهالی منطقه رسماً با قطع نوار افتتاح وکار عملی آن آغاز گردید.
این پروژه به هزینه 122 ملیون افغانی از کمک های بلاعوض کشور دوست جرمنی تمویل وبه همکاری دفتر RIDF/KFW وریاست حوزه دریای تالقان توسط شرکت ساختمانی سعید زاده تکمیل میگردد.قراراست کار ساختمان آن در ظرف شش ماه تکمیل وبه بهره برداری سپرده شود. با تکمیل آن حدود 75 جریب زمین در بهترین موقعیت شهرتالقان به ارزش مجموعی 300 ملیون افغانی دوباره احیأمیگردد، همچنان با تکمیل پروژه متذکره چاه های آب آشامیدنی وسیستم آبرسانی شهر تالقان ، منازل مسکونی ، باغیات وپل 200 متره مرحوم مارشال فهیم مصؤن گردیده وآب زراعتی دوهزار جریب زمین نیز تأمین می گردد.
وهکذا در جریان تطبیق پروژه به 4500 نفر از هموطنان ما زمینه کار فراهم می گردد.