جلسه فوق العاده جهت جمع آوری عواید طبق هدایت جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ،تحت ریاست محمد فرید ذکی معاون و سرپرست مقام ولایت تخار با تلاوت آیات از کلام الله مجید تدویر یافت.


جلسه فوق العاده جهت جمع آوری عواید طبق هدایت جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ،تحت ریاست محمد فرید ذکی معاون و سرپرست مقام ولایت تخار با تلاوت آیات از کلام الله مجید تدویر یافت.
نشست که بدین منظور در سالن جلسات مقام ولایت تدویریافته بود در آن مستوفی، قوماندان امنیه، معاون ریاست امنیت ملی و روسای ادارات دولتی اشتراک ورزیده بودند.
معاون‌مقام ولایت پرداخت مالیات را از منابع مهم عواید حکومت عنوان نموده و از تمامی مالیه دهندگان خواست قروض خویش را به اداره مستوفیت بپردازند تا با جمع آوری آن در پیشبرد پروژه ها زیربنایی و‌انکشافی اقدام صورت گیرد، در غیر آن با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهند گرفت.
همچنان سرپرست مقام ولایت به بخش های امنیتی و کشفی هدایت داد تا در جهت جمع آوری عواید،اداره مستوفیت را همکاری نموده و‌تاکید ورزیدند که هیچ گونه کوتاهی را در این زمینه قابل قبول نخواهند دانست.