عبدالحق شفق والی ولایت تخار، روز شنبه مورخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸ در حالیکه؛ قوماندان امنیه ، رئیس امنیت ملی و جمعی از روئسای ادارات سکتوری ایشان را همراهی میکردند به هدف دیدار با مسئولین و مردم عزتمند ولسوالیهای خواجه غار و بهارک به این ولسوالیها سفر نمودند.

استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار، روز شنبه مورخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸ در حالیکه؛ قوماندان محترم امنیه ولایت، رئیس محترم امنیت ملی و جمعی از روئسای محترم ادارات سکتوری ایشان را همراهی میکردند به هدف دیدار با مسئولین و مردم عزتمند ولسوالیهای خواجه غار و بهارک به این ولسوالیها سفر نموده و در تجمعات جداگانه؛ ضمن طرح دیدگاهای اداره محلی ولایت تخار، در زمینه تامین امنیت، به بررسی مشکلات و خسارات ناشی از نا آرامی های اخیر پرداخت و از مردم شریف ولسوالیهای موصوف خواست تا ابعاد خسارات و مشکلات که متوجه زندگی شان در سکتورهای گوناگون گردیده بیان نمایند، تا آنچه در حدود توان و اختیارات اداره محلی است عاجل به آن رسیدگی شود و آن دسته از مشکلات که فراتر از حدود توان و اختیارات اداره محلی باشد؛ به سلسله مقامات بالا از مرکز راه حل های مناسب جستجو گردد.
درین سفر والی ولایت تخار و همراهان شان از مراکز دولتی دیدن نمودند و ضمن گشت زنی در بازار ولسوالی، به حرفها و درد دل های اصناف مختلف گوش فرا داده و شاخص آنرا غرض رسیدگی فهرست نمودند.