عبدالحق شفق والی ولایت تخارغرض اظهار غم شریکی به مناسبت در گذشت پدر الحاج محمدعمر ولسوال محترم ولسوالی خواجه غار به قریه هزارباغ سفر نموده ضمن اتحاف مراتب تسلیت خود و همراهانش را به ولسوال محترم خواجه غار، ابراز نمود

استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار، روز شنبه مورخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸ همراه با قوماندان محترم امنیه ولایت، رئیس محترم امنیت ملی و جمعی از روئسای محترم ادارات سکتوری غرض اظهار غم شریکی به مناسبت در گذشت دردناک پدر گرامی الحاج محمدعمر ولسوال محترم ولسوالی خواجه غار به قریه هزارباغ سفر نموده ضمن اتحاف دعا به روح مرحوم فقیه، مراتب تسلیت خود و همراهانش را به ولسوال محترم خواجه غار، ابراز نموده از پیشگاه پروردگار سبحان برای مرحوم تازه گذشته غفران و برای بازماندگان شان صبر و شکیبایی تمنا نمود.