بازدید استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار بعد از پاکسازی کامل ولسوالی بهارک

استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار، همراه با رئیس شورای ولایتی، رئیس ارکان قول اردو ۲۱۷ پامیر، رئیس امنیت ملی و قوماندان امنیه، بعد از پاکسازی کامل ولسوالی بهارک، ازین ولسوالی بازدید نموده از شجاعت و دلیری نیروهای امنیتی در امر سرکوب مخالفین مسلح ستایش و قدردانی نمودند.
سپس والی تخار، برای باشنده گان که از ناحیه جنگ متأثر گردید بودند دیدار نموده ضمن دلجویی وعده همکاری های بیشتر را سپردند.