افتتاح کار دو پروژه به ارزش 7 میلیون افغانی.

افتتاح کار دو پروژه به ارزش 7 میلیون افغانی از سوی استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار.
___________
سنگ تهداب ساختمان تعمیر انجمن استفاده کنندگان آب واقع کانال شهروان تالقان، به ارزش 3,5 میلیون افغانی از سوی استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار در حضور داشت انجنیر محمد سالم اکبر رئیس حوزه دریایی آمو و‌اعضای اتحادیه استفاده کنندگان به زمین گذاشته شد.
هم زمان با افتتاح این پروژه سنگ تهداب تعمیر انجمن استفاده گنندگان آب در ولسوالی دشت قلعه به ارزش 3,5 میلیون افغانی به زمین گذاشته شد.