جلسه هفتوار اداری با تلاوت آیات از کلام الله مجید تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار و‌با اشتراک روسای ادارات تدویریافت

جلسه هفتوار اداری با تلاوت آیات از کلام الله مجید تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار و‌با اشتراک روسای ادارات تدویریافت.
در این جلسه روی تشریح و توزیع اهداف و برنامه کاری، عرضه خدمات بهتر در نحوه حکومتداری محلی، وصل جاده ولسوالی ورسج به پریان ولایت پنجشیر، منظوری هشت میلیون دالر در اسفالت و‌خط رنوی میدان هوایی تالقان و همچنان روی دست آورد های نیروهای امنیتی در یک هفته که گذشت بحث و تبادل نظر نمودند.