برای 313 فامیل بیجاشده ولسوالی اشکمش از سوی ریاست امور مهاجرین در حضور داشت مصطفی رسولی نماینده مقام ولایت پول نقد و کیت های صحی توزیع گردید.

برای 313 فامیل بیجاشده ولسوالی اشکمش از سوی ریاست امور مهاجرین در حضور داشت مصطفی رسولی نماینده مقام ولایت پول نقد و کیت های صحی توزیع گردید.
پول نقد برای هر خانواده مبلغ 6 هزار افغانی از سوی دفتر اکتید و بسته های صحی به ارزش 2200 افغانی از سوی دفتر داکار در نظر گرفته شده بو به بیجاشدگان این ولسوالی توزیع گردید .