استاد عبدالحق شفق والی تخار، درحالیکه رئیس شورای ولایتی ضور داشتند با جناب محترم عالمی بلخی، وزیر امورمهاجرین و عودت کننده گان دیدار و ملاقات نمودند.

استاد عبدالحق شفق والی تخار، درحالیکه رئیس و منشی شورای ولایتی، وکیل صاحب نظری و رئیس دفتر مقام ولایت نیز حضور داشتند با جناب محترم عالمی بلخی، وزیر امورمهاجرین و عودت کننده گان دیدار و ملاقات نمودند.
درین دیدار ابتداء عبدالحق شفق والی تخار، آخرین وضعیت بیجاشده گان ناشی از جنگ و آب خیزی های اخیر را با تمام ابعاد تحلیل و تشریح نموده از نبود دفاتر امداد رسان،شیوه سروی و شناسایی بیجاشده گان اظهار نارضایتی نموده و روند کُند پاسخدهی را غیر موثر و ناکافی ارزیابی نمود.
والی تخار، در ادامه صحبت های خود، نکاتی را برجسته نمود که می تواند تغییرات محسوس در فرآیند پروسه، ایجاد نماید که به شاخص های پیشنهادات والی تخار، ذیلا اشاره میگردد:
۱. فعال شدن دفاتر امداد رسان در شهر تالقان مرکز ولایت.
۲. ایجاد یک ذخیره مواد غذایی و غیر غذایی به هدف رسیدگی عاجل به بیجاشده گان و آسیب دیده گان.
۳. اصلاح روند سروی و سرعت بخشیدن به این موضوع.
۴. رسیدگی به آن عده از بیجاشده گانی که بعد از استقرار امنیت به خانه های شان برمیگردند، از منبع کمکهای دولتی، زیرا بر اساس معیارهای موسسات آنعده از بیجاشده گان سروی شده که بعد از تغییر وضعیت به خانه های شان برمیگردند از دریافت کمک موسسات محروم می شوند.
۵. همزمان قراردادن پروسه سروی و توزیع.
۶. اختصاص بودجه نقدی و مواد غذایی و غیر غذایی عاجل از امکانات دولتی به بیجاشده گان تخار.
در ادامه‌ی جلسه رئیس و منشی شورای ولایتی به نوبه خود، به بررسی وضعیت بیجاشده گان همه جانبه پرداخته دیدگاهای مشخص شانرا در خصوص جذب و توزیع بموقع کمک به آسیب دیده گان حوادث، ابراز نمودند.
در پایان وزیر صاحب امور مهاجرین و عودت کننده گان، ضمن قدردانی از فعالیت های انجام شده، وعده سپرد در زمینه‌ی مساعدت از تخصیصات وزارت،هماهنگی بیشتر با موسسات، در حصه رفع چالشهای موجود و تشویق ادارات دولتی در زمینه توجه خاص به ولایت تخار، تلاش همه جانبه نماید.