دیدار محترم الحاج محمد فرید ذکی با انجنیران اعزامی وزارت محترم انرژی آب!

دیدار محترم الحاج محمد فرید ذکی با انجنیران اعزامی وزارت محترم انرژی آب!

جناب معاون و سرپرست مقام ولایت با انجنیران اعزامی از وزارت محترم انرژی آب که جهت سروی لین برق ۲۲۰ سب استیشن از مرکز تالقان الی ولسوالی های رستاق و چاه آب از مرکز تشریف آورده بودند دیدار نمود.