برنامه‌ی آموزشی حکومت داری متمرکز به جوانان برای ولسوالان ولایت تخار توسط بنیاد محترم آغا خان دایر گردید.

برنامه آموزشی حکومت داری متمرکز به جوانان برای ولسوالان ولایت تخار!

برنامه‌ی آموزشی حکومت داری متمرکز به جوانان برای ولسوالان ولایت تخار توسط بنیاد محترم آغا خان دایر گردید.

در این برنامه‌ی آموزشی محترم الحاج محمد فرید ذکی معاون و سرپرست مقام ولایت با ریس محترم منابع بشری ولایت اشتراک ورزیده نقش جوانان را در عرصه‌ی حکومت داری موثر دانست و ابراز کرد که چنین ورکشاپ ها برای بهبود حکومت داری بالای جوانان تاثیرگذار بوده و نتیجه‌ی مثبتی را به وجود می آورد.

همچنان آقای ذکی در جریان سخنان خویش از همکاری های همیشه گی بنیاد محترم آغا خان تشکری و سپاسگزاری نموده ابراز خرسندی نمود.