استاد عبدالحق شفق والی تخار در حالیکه رئیس شورای ولایتی،وکیل صاحب نظری و رئیس دفتر مقام ولایت حضور داشتند با محترم غالب صاحب رئیس عمومی برشنا شرکت افغانستان دیدار کاری نمودند.

استاد عبدالحق شفق والی تخار در حالیکه رئیس شورای ولایتی،وکیل صاحب نظری و رئیس دفتر مقام ولایت حضور داشتند با محترم غالب صاحب رئیس عمومی برشنا شرکت افغانستان دیدار کاری نمودند.
والی تخار به موضوع وجود منابع سرشار انرژی درین ولایت و کندی روند توسعه شبکه برای شهروندان اشاره نموده تاکید داشت: ریاست عمومی برشنا شرکت، ابزار و لوازم کافی در اختیار ریاست برق تخار قرار دهد تا در رفع نیازمندی های مردم به نور برق اقدام شود. حیف است با وجود ارتباط مستقیم و تنگاتنگ خدمات با حکومت داری، مردم از نعمت روشنایی درخانه ها و کوچه های شان محروم باشد.
والی تخار علاوه کرد: که در نشست دوماه قبل با رئیس صاحب عمومی برشنا شرکت به توافقات واضح دست یافته بود اما آن تعهدات مطابق توافق عملی نگردیده است.

سپس رئیس شورای ولایتی و وکیل صاحب نظری هریک به نوبه خود به رفع چالش های موجود در عملکرد اداره برق تخار و نیز همکاری همه جانبه رئیس صاحب عمومی در زمینه توزیع وسائل مورد ضرورت توسعه شبکه برق به ولایت تخار تاکید نمودند.
در ادامه بحث، رئیس عمومی عجالتا وعده تهیه برخی امکانات خدماتی را از طریق خریداری آزاد سپرده علاوه نمود: بعد از خریداری اجناس قرار دادی که تمام مراحل تدارکاتی آن طی گردیده است وسائل و ابزار بیشتری را در اختیار اداره ولایت تخار قرار خواهد داد.