معرفی و شخصیت ابوعثمانی "تالقانی"

زندگی نامه و شرح حال ابوعثمان تالقانی

امام شمس الدین ذهبی درکتاب نفیس و ارزشمند خود مینوسد که: سعید بن منصور ابوعثمان تالقانی حافظ امام و شیخ حرم بود به او خراسانی مروزی و تالقانی لقب مینمودند، اوبه خراسان و عجاز و عراق ، مصروشام و جزیرة العرب به منظو ر فراگیری و تحصیل علوم حدیث و فنون دیگر سفرکرد. ازمالک ابن انس و دیگران حدیث شنید و استفاده نمود، و مورد اعتماد نویسنده گان و دانشمندان گشت . مولفان قوی شخصیت اورابه معرفی گرفته اند ، کرمانی یکی از علمای حدیث میگویدکه :سعد بن منصور ده هزار حدیث را حفظ کرد و از حفظ برای دیگران خوانده است ، امام ذهبی درجای دیگر از کتاب نفیس خود "سیراعلام النساء مینوسد که : ابوعثمان تالقانی در جوزجان متولد شد و دربلخ نشاء کرد و بسیار سفرنمود تااینکه از حافظان مشهور و علمای جید شدو منصفات زیادی از خود بجا گذاشت. سعیدبن منصور ابوعثمان تالقانی از بزرگان حدیث و دانشوران قرن سوم هجری قمری . است او مرد دانشمند و راستگو بوده است، اودارای نیروی حفظ و در حدیث جولان و احاطه بسیار داشته کتاب سنن را تصنیف نمود و احادیث بیشماری را جمع کرد و دارای دقت نظر و اهل تصنیف بوده است. اومقیم مکه مکرمه شده و درسال 277هجری قمری از دنیارحلت نمود.