محمدفریدذکی دیدار معاون وسرپرست مقام ولایت تخارباشماری از محاسن سفیدان و منتنفذان قومی ولسوالی رستاق،درحالیکه رئیس شورای ولایتی و ولسوال آن ولسوالی نیز حضور داشتند.

محمدفریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تخارباشماری از محاسن سفیدان و منتنفذان قومی ولسوالی رستاق،درحالیکه رئیس شورای ولایتی و ولسوال آن ولسوالی نیز حضور داشتند،ملاقات نمود.

محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت تخاربه روز دوشنبه مورخ 21 ماه حوت سال جاری با شماری از محاسن سفیدان،متنفذان قومی و جوانان ولسوالی رستاق،درحالیکه مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی،شماری از ارعضای آن شورا،سمونوال عبدالخلیل مدیراداری قومندانی امنیه و ولسوال آن ولسوالی نیز حضور داشتند،ملاقات نمود.

باشندگان ولسوالی رستاق که به پشتبانی از ولسوال رساق به مرکز آمده بودند،خواستار تطبیق قانون و همچنان حمایت از مسوولان دولتی شدند.

آنان هرنوع تمرد از احکام و فیصله های دولتی را از سوی افراد،نامشروع خوانده گفتند: باید موضوع ولسوالی رستاق بصورت قانونی آن مورد پیگرد قرار بگیرد و هرشخص و یاجانب که مرتکب جرم شده باشد،مجازات قانونی شود.

اهالی ولسوالی رستاق حمایت شان را از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مقام ولایت اعلام داشته،تعرض به مسوولان دولتی و نیروهای امنیتی را عمل خلاف بیان داشتند.

سپس،مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی تخار به حفظ اتحاد،اتفاق،برادری و  هم زیستی اقوام ساکن دراین ولایت تاکید کرده گفت:تطبیق قانون و عملی سازی آن به نفع همه است،زیرا قانون تامین کننده منافع عمومی است.

رئیس شورای ولایتی افزود:تضمین و تعهد گرفته شده است که پس از این هیچ فرد نمی تواند به خاطر منافع شخصی خویش،منافع عموم را درخطر بی اندازد.

به گفته ی وی طرفین قضیه یی ولسوالی رستاق تعهد کرده اند که پس از این به هیچ گونه عمل خلاف موازین حکومت مبادرت نورزند.

آقای حکیمی همچنان اضافه نمود:مراجع مربوط به رسیدگی و پیگرد این موضوع ادامه خواهند داد و هرکسی که مجرم شناخته شود مجازات خواهدشد،اما باید اقوام ساکن در آن ولسوالی  با حفظ اخوت،برادری درصلح و آرامش زنده گی کنند.

به همین ترتیب،محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت تخار یکبار دیگر مردم را به صلح و آرامش دعوت نموده،گفت:هیات اعزامی مقام ولایت به ولسوالی رستاق این موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است و کوشش می شود،بادرنظر داشت حقوق حقه ی مردم به این موضوع رسیدگی صورت گیرد.

آقای ذکی قضیه ی ولسوالی رستاق را تاسفناک خوانده علاوه کرد،تظاهرات که در آن ولسوالی صورت گرفته بود،بدون درنظرداشت اصول مظاهره بوده،یک عمل نادرست به شمار می رود.

معاون و سرپرست مقام ولایت تاکید کرد که به همه خواسته های مشروع مردم رسیدگی همه جانبه صورت می گیرد.