افتتاح دوباب مکتب در ولسوالی خواجه غار توسط محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت تخار

محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت تخار،به روز دوشنبه مورخ 14 حوت سال جاری خورشیدی،همراه با رئیس شورای ولایتی  قومندان امنیه و رئیس معارف این ولا،ساختمان دوباب مکتب را در ولسوالی خواجه غار با قطع نوار افتتاح نمودند.

این مکاتب که به شکل پخته و اساسی از طریق کشور جرمنی ساخته شده اند،بیش از 5 صد هزار دالرامریکایی هزینه برداشته است.

ساختمان مکتب متوسطه چغطای و ابتدائیه یی صاف قروق ولسوالی خواجه خوار به روز دوشنبه مورخ چهاردهم ماه حوت سال جاری بابرگزاری محفلی توسط محمدفریدذکی معاون و سرپرست ولایت تخار،مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی،     مل پاسوال خیرمحمد تیمورقومندان امنیه،عبدالوهاب ظفری رئیس معارف و شماری از اهالی منطقه با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

معاون و سرپرست مقام ولایت تخار،اعمار این دوباب مکتب را بصورت پخته و اساسی برای مردم ولسوالی خواجه غار دستآورد بزرگ عنوان نموده،آرزو نمود روزی فرابرسد که از این مکاتب کادرهای جوان و وشایسته فارغ شده،مصدر خدمت به مردم و کشور شان شوند.

آقای ذکی از کشوردوست جرمنی به خاطر انجام کمک های مالی آن کشور درجهت انکشاف و ارتقای سکتور معارف اظهار قدردانی نموده،از نمایندگان حکومت جرمنی خواست پس از این نیز ولایت تخار را دربخش پروژه های انکشافی و زیربنایی همکاری نمایند.

درهمین حال،رئیس معارف از پیشرفت های خوبی در عرصه اعمار ساختمان مکاتب سخن گفته افزود:61درصد ساختمان مکاتب درسطح  ولایت تخار به همکاری کشور های کمک کنندۀ جهانی اعمار و یاهم بازسازی شده اند.

وی اضافه نمود:معارف ولایت تخاراز لحاظ کمیت به پیشرفت های نایل آمده،اما از لحاظ کیفیت آنچنان که باید خدمات شایسته یی دراین راستا انجام می یافت،صورت نگرفته است.

درعین حال،مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی ومل پاسوال خیرمحمدتیمور قومندان امنیه تخار،از کشور های همکار بین المللی یکبار دیگر سپاس گذاری نموده،هریک به نوبه خود وعده همکاری و تأمین امنیت معارف را دادند.