محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت بارئیس امنیت ملی درحالیکه رئیس شورای ولایتی،شاروال تالقان،رئیس دفتر مقام ولایت و رئیس معارف ولایت تخار نیز حضور داشتند دیدار وملاقات نمود

محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت  بارئیس امنیت ملی درحالیکه رئیس شورای ولایتی،شاروال تالقان،رئیس دفتر مقام ولایت و رئیس معارف ولایت تخار نیز حضور داشتند دیدار وملاقات نمود.

معاون و سرپرست مقام ولایت،موجودیت هماهنگی میان نهاد های دولتی وغیردولتی را در سطح ولایت تخار خوب بیان داشته افزود:تشریک مساعی و پیشبرد امور،نیل به اهداف مشترک،از ویژه گی های خوبی است که در نهاد های دولتی و غیردولتی این ولایت به وضاحت قابل درک است.

وی همکاری مردم را درراستای تامین امنیت وحکومتداری خوب قابل قدربیان داشته اضافه کرد:ملت تخارهمواره دوشادوش مسوولان خویش به منظور رسیدن به یک نظام مرفع و باثبات تلاش نموده و از خود جانبازی های نیز در این عرصه نشان داده اند.

سپس،مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی،ایجاد سیستیم در نهاد ها را اساس ادارۀ سالم و منظم بیان داشته ادامه داد:نهاد های اداری تخار درحال حاضر دارای سیستیم خوب رهبری و مدیریتی بوده،همه برای رسیدن به مقاصد مشترک با هم کار می نمایند.

وی از مسوولان و منسوبین ریاست امنیت ملی تخار اظهار قدردانی نموده، کارمندان این اداره را پرتلاش و فعال عنوان کرد.

متعاقباً،جنرال نجیب الله نجیب رئیس امنیت ملی تخار،تشریک مساعی و کار مشترک را اساس حکومتداری خوب خوانده گفت:همکاری مشترک باعث میشود که همۀ ادرات دولتی وغیردولتی وظایف شان را بصورت درست و بهترانجام داده؛بسیار به سهولت به موفقت های بزرگ دست یابند.

وی برای انجام کارهای مشترک دریافت نقطه نظرات مسوولان نهاد های مختلف  را ضروری بیان داشته علاوکرد:باید برای جمع آوری نظریات و همچنان راه حل ها همواره دیدارها و ملاقات های کاری میان ادارات انجام شود.