معاون و سرپرست مقام ولایت با شماری از انجینیران انرژی گروپ وزارت انرژی وآب دولت جمهوری اسلامی افغانستان درحالیکه شماری ازرؤسا نیز حضور داشتد،دردفترکارش دیدارو ملاقات نمود.

معاون و سرپرست مقام ولایت،روز شنبه مورخ 5حوت سال جاری خورشیدی،با شماری از انجینیران انرژی گروپ وزارت انرژی وآب دولت جمهوری اسلامی افغانستان درحالیکه شماری ازرؤسا نیز حضور داشتد،دردفترکارش دیدارو ملاقات نمود.

محمدفریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت،با شماری از انجنیران انرژی گروپ وزارت انرژی و آب دولت جمهوری اسلامی افغانستان درحالیکه حاجی محمد مومند رئیس برق، امام حیدرنیازی رئیس دفتر مقام ولایت ومصطفی رسولی رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری نیز حضور داشتند در دفترکارش دیدار و ملاقات نمود.

درابتدا،معاون و سرپرست مقام ولایت حضورانجینیران انرژی گروپ وزارت انرژی و آب دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به ولایت تخار خیرمقدم عرض نموده گفت:همانگونه که همه میدانند ولایت تخار از جمله ولایات امن بوده، منابع خوبی برای تولید انرژی برق دراین ولایت بصورت فراوان وجود دارد.

وی،کوکچۀ  کوچک و بزرگ را از مهم ترین بندهای بیان داشت که با اعمار آنها میتوان علاوه براینکه  ولایات همجوار را برق  توزیع کرد بلکه هزاران جریب زمین نیز آبیاری خواهدشد.

آقای ذکی با اشاره به اهمیت منابع تولیدی برق درولایت تخار اضافه نمود،باید برای دسترسی به منابع فراوان انرژی که بتواند نیاز مردم را از لحاظ ضروریات برق مرفوع بسازد،از ظرفیت های موجود در این ولایت استفاده اعظمی صورت گیرد.

درهمین حال،انجینیران انرژی گروپ وزارت انرژی و آب دولت جمهوری اسلامی افغانستان،از ساخت یک پلان پنچ ساله جهت عملی سازی برنامه ها و پروژه های برق خبرداده می گویند:دراین پلان که به اساس سروی های انرژی گروپ ساخته شده است،همه مسایل که دربرگیرنده،نیازها،ظرفیت ها و همچنان ساخت بندبرق های کوچک،متوسط و بزرگ باشد گنجانیده شده است.

سپس،حاجی محمدمومند رئیس برق تخار گفت:باید به منظور شناسایی بیشتر منابع تولید برق درولایت تخار،سروی های به موقع از ساحات که منبع تولید برق بادی و آفتابی به شمار میروند صورت گیرد.

وی افرود:ولایت تخار از لحاظ داشتن منابع آبی،بادی و آفتابی یکی از ولایات مساعد تولید انرژی برق بوده،و باید برای جلوگیری از وابستگی ها به برق های وارداتی ازاین منابع به وجهه احسن استفاده به عمل آید.