جلـسه گروپ کاری ارتقای ظرفیت روز سه شنبه به تاریخ اول ماه حوت سال 1391 خـورشـیدی تحت ریاست محمد فریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تخار تدویر یافت

جلـسه گروپ کاری ارتقای ظرفیت روز سه شنبه به تاریخ اول ماه حوت سال 1391 خـورشـیدی تحت ریاست محمد فریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تخار،بااشتراک رئیس محاکم استیناف، رئیس ثارنوالی، رئیس ثارنوالی نظامی رؤسای دوایر دولتی،مسوولان یوناما و وزارت همکاری های انکشافی واقتصادی کشور جرمنی،نمایندگان دفتاتر و موسسات ملی و بین المللی،درسالون جلسات مقام ولایت تدویر یافت.

جلسۀ گروپ کاری ارتقای ظرفیت  تحت ریاست محمد فریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تخار و رئیس گروپ کاری ارتقای ظرفیت،بااشتراک سیدغلام فاروق شیرزادی رئیس محاکم استیناف، عبدلمعروف فایق رئیس ثارنوالی، عبدالقهار غفارزوی رئیس ثارنوالی نظامی،محمدخلیق آزاد رئیس مالی واداری مقام ولایت،سیدخالدرحمانی رئیس کار امور اجتماعی،مصطفی رسولی رئیس خدمات سکتوری و تخنیکی،حسیب الله قربانی آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی،سیدیاسین دهزاد آمر رادیو تلویزیون تخار،مسوولان دفتریوناما،بخش همکاری های اقتصادی و انکشافی کشور جرمنی، و نمایندگان موسسات ملی و بین المللی درسالون جلسات مقام ولایت تدویر یافت.

درنخست،محمد فریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت،از افزایش چشم گیر توانایی ها و ظرفیت های کارمندان خدمات ملکی  در ادارات دولتی خبرداده گفت:به همکاری کشورهای کمک کننده به خصوص کشور جرمنی،توانسته ایم،نیازمندی های بسیاری از ادارات دولتی را از لحاظ تجهیزات مرفوع ساخته، کارمندان این ادارات را آموزشهای لازم که در افزایش مهارت ها و توانایی های آنان موثر واقع شود،بدهیم.

معاون و سرپرست مقام ولایت افزود:پلان گروپ کاری ارتقای ظرفیت درجریان سال گذشتۀ میلادی به موفقیت عملی شده و درجریان این سال، هفده اداره دولتی تمویل و تجهیز و همچنان کارمندان شماری زیادی از این ادارات آموز شهای لازم را در راستای بلندر رفتن سطح توانایی های کاری شان دیده اند.

وی از کشور های کمک کننده،موسسات همکار ملی و بین الملی خواست،درجهت عملی سازی پلان کاری گروپ کاری ارتقای ظرفیت که قرار است درجریان سال 2013 میلادی  عملی گردد،با این گروپ همکاری بیشتر نمایند.

معاون مقام ولایت و رئیس گروپ کاری ارتقای ظرفیت اضافه کرد:اعمار تعمیر اداری ولسوالی ها و ادارات که فاقد تعمیر اند، به همکاری موسسات کمک رسان،تمویل و تجهیز ادارات باقی مانده ی ملکی و همچنان آموزش کارمندان این ادارات در سطح مرکز و ولسوالی ها، استختدام کارمندان متخصص داخلی و خارجی جهت آموزشدهی آموزشهای مسلکی  کارمندان در ادارت دولتی از اولویت های عمدۀ پلان کار گروپ کاری ارتقای ظرفیت درجریان سال جاری میلادی است.

سپس،مسوول دفتر آر سی دی اف جی آی زید،از ادامه توزیع وسایل و تجهیزات به 20 اداره مرکزی و شش اداره در سطح ولسوالی ها خبرداده گفت:ساخت تعمیراداری ولسوالی ها یک برنامه خوب است؛   ما سعی خواهیم کرد دراین بخش،با مقام ولایت همکاری نماییم.

متعاقباً،سیدغلام فاروق شیرزادی رئیس محاکم استیناف،از همکاری های مقام ولایت در جهت ساخت تعمیر این نهاد اظهار تشکری کرده افزود:90 درصد از مشکلات ریاست محاکم استیناف با اعمار ساختمان این محکمه حل شده است.

آقای شیرزادی با ارائه پیشنهاد های مشخص درمورد ضروریات مختلف آن نهاد گفت:نبود تعمیر محاکم و وسایط نقلیه برای قضات درولسوالی ها از جمله چالش های اساسی فراه راه این ریاست محسوب می شود که باید نهاد های همکار در حل آن  بااین ریاست همکاری نمایند.

بعداً،عبدالمعروف فایق رئیس ثارنوالی و سمونوال عبدالقهار غفارزوی رئیس ثارنوالی نظامی هریک درمورد مشکلات و کمبودتات ادارات شان معلومات داده از مجلس خواستند جهت رفع نیازمندی های اولیهء آنان تلاش شود.

به همین ترتیب،نماینده دفتر یوناما،مصطفی رسولی رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری،محمد خلیق آزاد رئیس مالی و اداری مقام ولایت و حسب الله قربانی آمراصلاحات اداری و خدمات ملکی هریک به ترتیب طرح ها،نظریات و پیشنهادات شانرا به حضور رئیس و اعضای جلسه ارایه نمودند.

محمد فریدذکی معاون مقام ولایت ورئیس مجلس گروپ کاری ارتقای ظرفیت فیصله نمود که پس از این همه وسایل و تجهیزات که درسطح مرکز وولسوالی ها به ادارات  توزیع میشوند،ثبت ریاست مالی و اداری مقام ولایت شوند؛آنعده از ادارات که پس از دریافت اجناس و تجهیزات ،تا هنوز لیست اجنا تهویل شده را به مقام ولایت ارسال نکرده اند،هرچه زود تر این لیست را به مقام ولایت ارسال نمایند ونیز همه برنامه های آموزشی و  ورکشاپ ها، بادرنظرداشت هماهنگی و اولویت سنجی درسطح ادارات عملی شوند.