محمدفرید ذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تخار باشماری از محاسن سفیدان و متنفذان مرکز ولسوالی های بهارک و خوجه غار دیدار کرد

معاون والی تخار به روزشنبه مورخ 28دلو سال 1391  باشماری از محاسن سفیدان و متنفذان قومی مرکز،ولسوالی های بهارک و خواجه غار دیدار نمود.

هدف از این دیدار،حفاظت از محیط زیست و همچنان جلوگیری از ایجاد موانع دربستر دریای شهروان بیان شده است.

محمد فریدذکی معاون مقام ولایت،با شماری از محاسن سفیدان و متنفذان قومی شهرتالقان  و ولسوالی های بهارک و خواجه غار،درحالیکه عبدالعزیزلطیفی عضو شورای ولایتی، معاون ریاست امنیت ملی،انجینیر محمد سالم اکبررئیس تنظیم آب،سیدناصرمحجوب رئیس حفاظت از محیط زیست و قومندان مرکزهماهنگی نیز حضورداشتند دیدار نمود.

ابتدا،شماری از محاسن سفیدان و متنفذان شهرتالقان،درمورد مشکلات محیط زیستی و همچنان ملوث بودن آب دریای شهروان،با فاضلاب و کثافات شکایت نموده،ازمقام ولایت خواستند جهت جلوگیری ازاین مشکل اقدامات لازم را عملی سازند.

آنان،به رعایت حفظ الصحه ازسوی شهروندان ولایت تخار تاکید کرده،از مقام ولایت خواستند جلو ایجاد موانع در بستردریای شهروان و همچنان سرازیرشدن فاضلاب وآب حمام ها را به داخل این دریا بگیرند.

سپس،محمد فریدذکی معاون مقام ولایت،به ریاست های تنظیم آب و حفاظت از محیط زیست وظیفه سپرد که از چگونگی وضعیت دریای شهروان نظارت جدی نموده،جلوایجاد موانع و همچنان سرازیرشدن فاضلاب را به داخل این دریا بگیرند.

معاون مقام ولایت از همه ی شهروندان تخارکه درکناره های این دریا زندگی می کنند خواست،درمدت یک ماه با ایجاد چاه های سبتیک(غیرجذبی)جلوسرازیرشدن فاضلاب تشناب ها و حمام هایشان را به این دریا بگیرند،درغیراین صورت، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سپس،عبدالعزیزلطیفی عضو شورای ولایتی تخار،محمدسالم اکبررئیس تنظیم آب، سیدناصرمحجوب رئیس حفاظت ازمحیظ زیست هریک به ترتیب درمورد مسوولیت های مردم درقبال حفاظت از محیط زیست و جلوگیری ازملوث شدن آب آشامیدنی صحبت نموده، ازمردم خواستند بانظرداشت وظیفۀ ایمانی و میهنی شان درجهت مراعات حفظ الصحه و پاک نگهداشتن آب که شماری زیادی از شهروندان تخار از آن استفاده می نمایند سعی و تلاش نمایند.