کار عملی پروژه تحکیم دریای تالقان امروز رسما توسط پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار با حضور رئیس شورای ولایتی،بزرگان و محاسن سفیدان آغاز یافت.

کار عملی پروژه تحکیم دریای تالقان امروز رسما توسط پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار با حضور رئیس شورای ولایتی،بزرگان و محاسن سفیدان آغاز یافت.

 این دیوار استنادی که چهارهزارو دوصد متر طول دارد درمدت یکسال باهزینۀ 4 ملیون و پنجصد هزار دالر امریکایی از طریق کمک مالی کشور جرمنی ساخته خواهد شد.

پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار روز شنبه به تاریخ 21دلو سال جاری خورشیدی کارعملی تحیکم کناره های دریایی تالقان را رسما افتتاح کرد.

درمحفل که به همین مناسبت دربستردریاخانه ی تالقان راه اندازی شده بود عبدالقهار حکیمی رئیش شورای ولایتی، انجنیرمحمد سالم اکبر رئیس تنظیم آب،عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه با حوادث طبعی،امام حیدرنیازی رئیس دفتر مقام ولایت،مصطفی رسولی رئیس خدمات سکتوری،رؤسای زراعت و مالداری،پوهنتون تخار، اقتصاد و شماری ازمنصوبین امنیتی، علمأ،محاسن سفیدان،متنفذان نماینده گان کشور جرمنی و اهالی منطقه نیز حضور داشتند.

درنخست پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار از کمک های مالی کشور دوست جرمنی در بخش های اقتصادی و انکشافی اظهار سپاس نموده، آغاز کار این پروژه را برای مردم تخار بسیار با اهمیت ونیز دستاورد بسا بزرگ عنوان کرد.

والی تخار،ضمن حیاتی خواندن این پروژه گفت:کار تحکیم دریای تالقان دریک فرصت خوب آغاز یافته است و درابتدا سعی خواهد شد تا به منظور جلوگیری از تخریبات جریان سیلاب ها و همچنان جریان آبی خیزی های موسومی ،نقاط آسیب پذیر این دریا تحیکم شوند.                                                                                                  وی باآنکه خواستارهمکاری شهروندان ولایت تخار در امرتامین امینت این پروژه شد، گفت:از چگونگی کار این پروژه ریاست تنطیم آب با همکاری نزدیک شورای ولایتی نظارت خواهند کرد،و درصورت نواقص احتمالی تصامیم لازم نیز اخذ خواهد شد.

سپس،انجینر محمد سالم اکبر رئیس تنظیم آب ولایت تخار در مورد جزئیات تخنیکی این پروژه معلومات داده گفت:کار تحکیمات این پروژه با معیار های پذیرفته شده انجنیری درنظرگرفته شده است که هرمترمکعب دیوار تحکیماتی این دریا،دومترسی سانتی عمق    و دومتروسی سانتی عرض دارد.

وی همچان گفت:کار اعماراین پروژه به دلیل مهار سازی سیلاب ها و جلوگیری از تخریبات جریان سیلاب های موسومی، از سه نقطه آغاز خواهد شد.                           به گفتۀ وی ممکن آب دریای تالقان درطی چندین سال آینده افزایش یابد،که روی همین دلیل عرض  و طول بستردریا زیاد گذاشته شده است.

بعدا،مولوی عبدالقهارحکیمی رئیس شورای ولایتی ولایت تخار،اعمار دیوار استنادی را   درکناره های دریای تالقان،پروژه ی ملی  و گام مثبت درعرصه انکشاف و تقویه بنیه یی اقتصادی مردم تخار عنوان نموده افزود:آغاز کار این پروژه،دستاورد خوب درجهت ایجاد فرصت های شغلی،فقرزدایی و نجات زمین های زراعتی و خانه های مسکونی از تهدید جریان سیلاب ها به شمارمیرود.

وی تاکید کرد که شورای ولایتی مصمم است ازنحوۀ فعالیت و جریان کار پروژۀ تحکیم دریای تالقان تا مرحلهۀ پایانی تطبیق آن،درهمکاری با ریاست های مربوطه نظارت نماید.

به همین ترتیب،آقای عبدالقهار مسوول موسسه اکتید،داکتر پثرا و خانم یانگین نمایندگان  وزارت همکاری های اقتصادی(بی ام زید) آلمان و همچنان محمد زمان خان به نمایندگی از مردم پیرامون موضوع صحبت نمودند.

گفتنیست،این پروژه که  با هزینه مجموعی 4 میلون و پنجصد هزار دالر امریکایی بصورت پخته و اساسی اعمار خواهد شد،از جاده مارشال محمد قسیم فهیم تا پل کلان شهرتالقان امتداد دارد.