پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار امروز تالار کنفراس ها و مهمانخانه ی مقام ولایت تخار را رسما از شرکت ساختمانی قراردادی و همکاران کشور جرمنی تسلیم گرفت.

پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار امروز تالار کنفراس ها و مهمانخانه ی مقام ولایت تخار را رسما از  شرکت ساختمانی قراردادی و همکاران کشور جرمنی تسلیم گرفت.

این ساختمان عصری که در دوطبقه بشکل پخته واساسی ساخته شده،تخمیناً 50 ملیون افغانی هزینه برداشته است.

پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار به روز پنجشنبه 19 دلو سال جاری، تالار کنفرانس ها و مهمانخانه ی مقام ولایت تخار را که درمدت یک سال و شش ماه،با کمک مالی کشور جرمنی،دردوطبقه بشکل عصری،پخته و اساسی با هزینه تخمینی پنجاه ملیون افغانی ساخته شده،-درحالیکه محمد فریدذکی معاون مقام ولایت،امام حیدرنیازی،رئیس دفتر مقام ولایت، محمدخلیق آزاد رئیس مالی واداری،سمونوال حاجی آقا داود آمرامنیت قومندانی امنیه،آغاگل قطغنی شاروال تالقان،محمد صادق فیاض مستوفی ولایت،عبدالرشیدرسولی رئیس اقتصاد و تیم تخنیکی وزارت خارجه آلمان نیز حضورداشتند-رسما تسلیم گرفت.

پاسوال احمد فیصل بیگزاد والی ولایت تخار،ساخت این تعمیر را یک دستاورد بزرگ به مردم افغانستان بیان داشته گفت: با اعمار این تعمیر بسیاری از مشکلات مقام ولایت از لحاظ مهمانداری،راه اندازی گردپهمایی های رسمی و مردمی مرفوع خواهد شد.

وی یکبار دیگر از کشورجرمنی به خاطر انجام همچو خدمات در عرصه بازسازی و نوسازی تشکری نموده؛تقاضا نمود این کشور درجریان سال جاری میلادی، تخار را در بخش های انکشافی و ساخت تاسیسات زیربنایی یاری رساند.

گفتیست،این تعمیر که دارای شانزده اتاق نشست،یک باب تالار پنجصد نفری،سه باب آشپزخانه،سه محل طعام خوری و 42 باب تشناب عصریست،درمطابقت با معیارهای پذیرفته شدۀ کشور جرمنی ساخته شده است.