به اساس هدایت مقام ولایت وبه سلسلۀ انجام ارزیابی ادارات دولتی،محمد فرید ذکی معاون ولایت تخار ورئیس گروپ کار ارتقای ظرفیت از ادارات دولتی دیدن نمودند

به اساس هدایت مقام ولایت وبه سلسلۀ انجام ارزیابی ادارات دولتی،محمد فرید ذکی معاون ولایت تخار ورئیس گروپ کار ارتقای ظرفیت همراه با رئیس کار امور اجتماعی،شاه محمود شکیب آمر منابع بشری و حسیب الله قربانی آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی،درحالیکه شماری از مسوولین نیز حضور داشتند از ریاست معارف و مستوفیت بازدید نمود.

معاون والی تخاربه روز پنجشنبه 19دلو 1391 خورشید درجریان این ارزیابی از دفتر حاضری،نظم و دسپلین، نحوۀ عرضه خدمات به مردم همچنان چگونگی  فعالیت ماستر ترینران موظف دراین دونهاد عملا چک و ارزیابی نمود.

محمدفریدذکی معاون مقام ولایت،هدف از این بازدید را بهتر سازی عرضه خدمات ادارات دولتی به مردم،منظم سازی ادارات،پای بندی ماموران به وظیفه و نیز دریافت مشکلات نهاد های یاد شده بیان داشت.

وی درنشست های جداگانه ای که با سرپرست ریاست معارف ومحمدصادق فیاض مستوفی ولایت تخارداشت،چگونگی انجام خدمات و نظم در این دو اداره را خوب ارزیابی نموده گفت:عرضه خدمات در بسیاری از ادرات دولتی ولایت تخار بشکل منظم و سیستماتیک جریان دارد، که این موضوع نحوۀ فعالیت ادارات دولتی ولایت تخار را برتری بخشیده است.

آقای ذکی یکباردیگر کارمندان این دونهاد را به انجام خدمات خوب و شایسته به مردم این ولایت تشویق نموده،از آنان خواست به منظور رسانیدن کشور به قلعه های ترقی و تعالی دلسوزانه بکوشند.

گفتنست،پیش از این نیز معاون والی تخار از کار وفعالیت شماری از نهاد های دولتی ارزیابی نموده است.

به اساس یک خبردیگر،محمد فرید ذکی معاون مقام ولایت تخار از تمدید توزیع فورم اشتراک درآزمون کانکور رقابتی که ازطریق پروسه آزاد اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخد خواهد شد، خبرداده می گوید:  واجدین شرایط و علاقمندان این آزمون میتوانند،از تاریخ 21 دلو ماه جاری تا تاریخ 5 سال جاری،به آمریت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه نموده،فورم اشتراک دراین پروسه آزاد را دریافت نمایند.

به گفتۀ وی قراراست این کانکور به تاریخ پانزده هم ماه حوت سال جاری اخذ گردد.