گزارش چهارساله (1388 – 1391 ) ازپیشرفت کارپروژه های انکشافی

گزارش چهارساله (1388 – 1391 ) ازپیشرفت کارپروژه های انکشافی، تصریف وتحقق بودجه انکشافی ورقم بزرگ عواید حاصله  این دست اورد ها درسکتورهای 8 گانه ولایت تخار.

ولایت تخارباداشتن نفوس مجموعی بیش از 1 ملیون وحدود12376 کیلومترمربع مساحت درشمال شرق کشورقراردارد، ازنظرتشکیلات اداری ازجمله ولایات درجه دوم است که دارای 17 واحد اداری بشمول مرکزمیباشد، این ولایت به اثرداشتن آب وهوای مناسب اقلیمی وموجودیت آب های فراوان بسترمناسب کشت وزراعت درافغانستان بشمارمیرود.

سکتورامنیت:

درسکتورامنیت که شامل قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی، نمایندگی وزارت دفاع ملی، پولیس سرحدی و مرکزهماهنگی میباشد به تعداد 6 پروژه ازشروع سال 1388 الی ختم سال 1391 درمربوطات این ولایت تطبیق گردیده که وجوه مالی آن به (16) ملیون  دالرمیرسد، گرچه فعالیت های انکشافی بیشتری دراین سکتورصورت گرفته است ولی بیشترین پروژه های مربوط به این سکتورمستقیماازسوی تمویل کنندگان خارجی تطبیق گردیده ووجوه مالی آن درست معلوم نیست که به چه اندازه وپیمانه میباشد باآنهم نظربه معلومات ارایه شده ازسوی ادارات شامل این سکتور، چنین نگاشته میشود که اعمار ساختمان قوماندانی های امنیه ولسوالیها که ازسوی خارجی ها تمویل وپول آن مستقیما به شرکت قراردای سپرده شده است قوماندانی امنیه ازقیمت این پروژه ها آگاهی چندانی ندارد، تاسیسات موقتی اردوی ملی که درساحه سرایسنگ مرکزتالقان اعمارشده است مستقیما ازسوی کشورتمویل کننده به شرکت قراردادی به قرارداد سپرده شده،  معلوم نیست که چه مقدارپول بمصرف رسیده است صرف میتوان ازمستفیدشوندگان آن که عبارت ازیک کندک 1000 هزارنفری اردوی ملی است نامبرد وبس، بدون شک هزینه های بزرگی دربخش تعلیم وتربیه پولیس، تجهیزوارتقای ظرفیت اردوی ملی وامنیت ملی درافغانستان صورت گرفته که ولایت تخارنیز ازاین امرمستثنی نیست.

سکتورحکومتداری، حاکمیت قانون وحقوق بشر:

 رکن دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که عبارت ازرکن حکومتداری، حاکمیت قانون وحقوق بشرمیباشد این سکتور به تعداد (16)  پروژه  ازطریق بودجه انکشافی ادارات وهمکاری موسسات دونربه منصه اجرا گذاشته است که شامل اعمارساختمانهای محکمه استیناف، ترمیم تعمیراداری مقام ولایت، تعمیرهای کامپلکسی  ولسوالی های فرخار، ورسج رستاق، دشت قلعه،  الحاقیه مقام ولایت، خریداری تجهیزات ووسایل تخنیکی به ادارات دولتی، اعمار ساختمان مرکزآموزشی اصلاحات اداری وراه اندازی پروژه کوچینگ میباشد درپهلوی این پروژه های ساختمانی یک تعدادپروژه های آموزشی ازطریق اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی نیزبراه انداخته شده است که مبلغ کلی وجوه مصرف شده دراین ســــــــــــکتورازآغازسال 1388 الی اخیرسال 1391 به (9316619) دالرامریکایی میرسد. تعداد مستفید شوندگان این پروژه هابه یک ملیون نفربرابرکل نفوس ولایت تخارمیرسد.

                                                                

درسکتورزیربنا ومنابع طبیعی:

به تعداد 416 پروژه به ارزش مجموعی( 121294210 ) ملیون دالرامریکایی شروع ازسال 1388 الی ختم سال 1391 ازطریق دولت وموسسات همکار درادارات شامل سکتورزیربنا بمصرف رسیده است. که شامل اسفالت سرک بطول 31 کیلومتر به ارزش 11400000 یازده ملیون وچهارصدهزار دالرامریکایی، 176 کیلومتراسفالت نوعDBST به ارزش مجموعی 27.5 ملیون دالرامریکایی وجغل اندازی سرکها، ترمیم پل ها، تحکمیات سرکها ودیوارهای محافظتی ازطریق ریاست زیربناهای ترانسپورتی.

بیش از100 پروژه اعمار کانال ها، سربندها، نصب دستگاهای برف سنچ، تحکیمات دریا، ساختمان  اداری، بازسازی دهنه کانال ها، ریگشووپرچاوه ها، ذخایرآب، پایپ رسانی وانکشاف اداره محیط زیست وکاهش سیلاب هابه ارزش حدود 11700000 دالرامریکایی ازطریق حوزه دریایی.

                                                                                

 بیش از (40) میلیون دالرامریکایی درجهت تمدیدشبکه برق داخل شهر، نصب وتمدید لین برق انتقالی ازکندزبه ولایت تخار، نصب لوحه های سولر(برق آفتابی) خریداری ترانسفرمرها، خریداری کیبل وتجهیزات مدرن وساخت وساز برق های آبی کوچک درمرکزوولسوالیهای تخاربه مصرف رسیده است. که با انتقال برق وارداتی ازکشورتاجکستان بیش تغیرات خوبی درین بخش بمیان خواهدآمدو شهریان شهرتالقان ازنعمت برق وارداتی مستفید خواهندشدهمچنان تعداد ازولسوالیهای که ازطریق برنامه همبستگی ملی ویا موسسات همکاربه تاسیس برق های آبی کوچک مبادرت ورزیده اند ازنعمت برق مستفید هستندکه ازآن درتنویرمنازل وبعضی وسایل الکترونیکی استفاده مینمایند، به نقل ازگزارش ریاست برق حدود 500000 هزارنفرازساکنان ولایت تخارهم درمرکزوولسوالیها خانه هایشان روشن وازنوربرق استفاده خواهندکرد، اماساکنان ولایت تخارتقاضاهای بیشتری دراین زمینه دارند تابتوانند ازآن درتحریک صنایع ومسایل اقتصادی دیگراستفاده نمایند.

پروژه لین مسی به ارزش مجموعی 8300000 هشت ملیون وسه صد هزاردالرامریکایی که درسال 1388 آغازوبیش از75% کارآن تکمیل گردیده است ازطریق ریاست مخابرات و پروژه آبرسانی شهرتالقان که آغاز آن درسال 1381 شروع گردیده درآن بیش از12 میلیون دالردراقساط مختلف به مصرف رسیده اما بعدازسال 1388 دوقرارداد کوچک  به ارزش 2 ملیون دالرامریکایی بخاطرتکمیل ساختن ونهایی شدن کاراین پروژه بزرگ آبرسانی درشهرتالقان صورت گرفته  که کارآن الی 2 ماه دیگربپایان رسیده وساکنان شهرتالقان ازنعمت آب صحی وکلورایزشده مستفید خواهند گردید، درکل باتکمیل پروژه های فوق الذکر حدود4304000 نفرازساکنان ولایت تخارولایات همجوارمستفید میگردند قابل ذکراست که تعداد محدودی ازپروژه های فوق الذکردرسال 1391 قرارداد شده ویادرحال اجرا است که عنقریب تکمیل میگردد. بخاطرحل مشکلات وبیرون رفت ازموانعی که فراراه این سکتورموجوداست پیشنهادات راذیلا طرح وازمقامات صالحه خواهان توجه وهمکاری میباشیم.

 1. کمبودمعاش برای انجینیران
 2. کمبودوسایل تخنیکی برای سروی پروژه ها
 3. اعمارساختمان های رهایشی غیرقانونی درمسیرکانال ها وسواحل دریا
 4. قراردادهای که
 5.  درحیطه صلاحیت ولایت است باید درسطح ولایت صورت گیرد.

سکتورمعارف وفرهنگ:

زآغازسال 1388 الی اخیرسال 1391 درسکتور معارف وفرهنگ به تعداد (244 ) پروژه به ارزش مجموعی ( 14798268 ) دالرامریکایی درسطح ولایت تخاربشمول ولسوالیهای آن تطبیق وبه بهره برداری سپرده شده است که ازآنجمله مبلغ (3812000) آن برای ساخت وسازتعمیرپوهنحی های شرعیات، زراعت، انجینیری، تعمیراداری، بلاک های لیلیه ذکور، دیواراحاطه اطراف پوهنتون، تالاروکتاره های اطراف پوهنتون ازسوی دونرها وبودجه انکشافی آن وزارت محترم بمصرف رسیده است.

 متباقی آن درساخت وسازتعمیرمکاتب،  دارالمعلمین ها، ارتقای ظرفیت معلمین وسایرمسایل انکشافی ریاست معارف پلان ومصرف شده است.  باتوجه به ارقام ارایه شده میتوان گفت پیشرفت سریع وقابل ملاحظه ای برعلاوه  بهبودکیفیت درسی این دونهادعلمی وتربیوی پروژه های خوبی را به مرحله اجراگذاشتند که تعداد مستفید شوندگان سکتورمذکور به 160015 نفرمیرسد.

سکتورصحت وتغذی:

صحت یکی ازاولویت های زندگی بشربوده اجتماع صحتمند سبب اجرای امور به صورت درست ومناسب وعاری ازخلاها میگردد.

گزارش ارسالی سکــــــتورصحت وتغذی نشان میدهد که ازاوایل سال 1388 الی ختم سال 1391 به تعداد (90 ) پروژه به ارزش مجموعی (33952834)  دالرامریکایی ازبودجه دولت وکمک های کشورهای تمویل کننده درمرکزوولسوالیهای ولایت تخارتطبیق شده است، ارقام فوق الذکردر ساخت وسازکلینیک ها ودیوارهای احاطه وی شفاخانه های مرکزوولسوالیها، خریداری وقرارداد آمبولانس ها، قوای بشری، ارتقای ظرفیت کارمندان، عرضه خدمات صحی، مجادله علیه مرض ملاریا، کمپاین امراض، واکساین های وقایوی ومکاتب قابلگی به مصرف رسیده است که ازاین خدمات درطول 4 سال گذشته به تعداد 6357096 نفر مستفید وتحت پوشش برنامه های این اداره قرارگرفته است، بادرنظرداشت خدمات شایانی که فوقا شرح داده شد، الحمدالله درعرصه صحت، جلوگیری امراض وکمپاین های واکسیناسیون ها پیشرفت های قابل ملاحظه درین ولا صورت گرفته است،  شفاخانه 200 بستر به ارزش( 9 ) ملیون یوروازکمک های کشورجرمنی درسال 1391 باکمپنی قراردادی به قرارداد داده شده که تاهنوزکارساختمانی آن آغازنگردیده بااعماراین مرکزصحی مشکلات عمده ولایت تخارمرفوع خواهد گردید.  باوصف این همه خوبی هااداره صحت تخاربه مشکلات چون عدم ارسال بموقع وجوه مالی ازمرکز، کمبود پرسونل زنانه درمراکزصحی، کمبودمعاشات پرسونل وکمبودظرفیت بستری شفاخانه ولایتی وشفاخانه ولسوالیها دست وپنچه نرم میکند که پیشنهادات رامبنی برحل این مکشلات ذیلا طرح خواهان حل آن گردیده است:

 1. ارتقای ظرفیت بسترهای شفاخانه ولایتی وشفاخانه های ولسوالی ها
 2. ارسال بموقع وجوه مالی ونظارت پروژه های ساختمانی سکتورمربوطه
 3. ازدیاد معاشات پرسونل صحی
 4. استخدام پرسونل اناثیه(داکتران زنانه )درکلینیک های دوردست.

سکتورزراعت وانکشاف دهات:

سکتورزراعت وانکشاف دهات که یکی ازمهمترین وپرمصرفترین سکتوربشمارمیرود، ادارات عمده شامل این سکتور ریاست زراعت ومالداری وریاست انکـــــــشاف دهات میباشدگزارش های واصله نـــــشان میدهدکه  از شروع سال 1388 الی ختم سال 1391 به تعداد( 3627 ) پروژه به ارزش مجموعی (296819343) ملیون دالرامریکایی  پروژه سازی وبه مصـرف رسیده است که ازین میان به تعــــــــداد( 799) پروژه به ارزش (218683556 ) ملیون دالرامریکایی آن دربخش های زراعت، مالداری وآبیاری ازطریق دولت وموسسات تطبیق وبه بهره برداری سپرده شده است. این پروژه ها شامل : توزیع تخم های اصلاح شده بذری، تنظیم آبریزه ها، کشت زعفران، اعمارساختمان وتعمیراداری ریاست ومدیریت های مربوطه، اعمارگدام ها، پاک کاری کانال ها، تحکیمات سربندها، احداث باغ های زراعتی ونمایشی، تاسیس فارم های زراعتی، اعمارکلینیک حیوانی، کمپاین نهال شانی، رشد وتقویه منابع طبیعی، جنگلداری، توزیع علوفه برای دهاقین، کشت سایبین، مرغداری، زنبورپروری، پروسس موادغذایی، دستگاه پروسس بادنجان رومی، خریداری وتوزیع تراکتوروتجهیزات تخنیکی، ادویه نباتی وغیره بمصرف رسیده است.

متباقی مبلغ (78135787 ) ملیون دالرامریکایی آن دربخش انکشاف روستاها، جغل اندازی سرک دردهات وبرنامه همبستگی ملی ازطریق ریاست احیاوانکشاف دهات این ولایت وموسسات تمویل کننده همکاردرمرکزوولسوالیهای تخاربه مصرف رسیده است. تنها عواید حاصله ازبخش زراعت درطی 4 سال گذشته به (1759650) ملیون دالرمیرسد به همین ترتیب عواید حاصله ازبخش انکشاف دهات وروستاها نشان میدهد که 80 فیصد نفوس این ولایت که درروستاها زندگی میکنند ازخدمات این اداره مستفید گردیده اند.

سکتورمصونیت اجتماعی:

 سکتور مصونیت اجتماعی که بیشترین ادارات را شامل میشود گرچه توجه چندانی هم ازطریق دولت وموسسات همکاردراین بخش صورت نگرفته باآنهم ازشروع سال 1388 الی اخیرسال 1391 به تعداد( 142) پروژه انکشافی تطبیق گردیده است که ارزش مجموعی آن به (5220021) دالرامریکایی میرسد، پول متذکره ازطریق راه اندازی پروژه های کوچک خیاطی برای زنان، سوادآموزی درروستاها، اعمارپارک زنانه، پروژه های کوچک حرفوی وخودکفایی برای محلاتی که ساکنان آن درپروسه صلح وادغام مجددپیوسته اند، آگاهی های حقوقی برای زنان و سیمنارهای آموزشی بمصرف رسیده است، باتکمیل پروژه های فوق الذکربیش از100 هزار نفردرسطح ولایت تخارمستفید گردیده اند.

سکتور اداره اقتصاد وبخش خصوصی:

فعالیت های گزارش شده ازسوی اداره اقتصاد وبخش خصوصی نشان میدهد که توجه بیشتری درچندسال اخیردرین سکتور صورت گرفته است، باوجودیکه اکثر ساکنان این ولایت زراعت پیشه بوده ازین طریق به زندگی خود ادامه میدهند، خشکسالی های پی درپی چندسال گذشته و عدم انکشاف صنعت زراعت باعث روآوردن مردم به تجارت وسرمایه گذاری دربخش خصوصی شده است.

به اساس گذارش ها تعداد (33) پروژه ازطریق این سکـــــــــــــــــــــــتوربه ارزش مجموعی (3169406.09) دالرامریکایی پروژه سازی وتطبیق گردیده است، چون وظیفه این اداره بیشترهماهنگی فعالیت های موسسات ودونرها وتعقیب وپیگیری جلسات سکتوری میباشد پس فعالیت های مشخصی را که درزمینه صورت گرفته است ذیلا شرح میداریم.

 1. ترتیب پلان های انکشافی یک ساله ازبابت سال های 1390، 1391، 1392 و1393 وارایه آن به مرکز
 2. تطبیق 75%پروژه های پلان انکشافی پنجســـــــــــاله ازطریق ادارات دولتی وموسسات همکار
 3. ثبت وراجستر 236  شرکت ساختمانی، لوژیستیکی، زراعتی وصنعتی
 4. ثبت وراجستر 76 موسسه غیردولتی داخلی وخارجی وبین المللی دراین ولایت
 5. برگزاری 480 دورجلسات PDC ، سکتوری هماهنگی واقتصادی درسطح ولایت تخار
 6. مجموع مصارف عادی درطول 4 سال  ( 5743.35) ملیون افغانی ومجموع مصارف انکشافی 277.55 ملیون افغانی و مجموع مصارف عادی وانکشافی مبلغ 6020.9 ملیون افغانی برآورد شده است.
 7. توزیع نمبرپلیت برای موترهای ویشکی  درسال 1390عواید خوبی را برای اداره مستوفیت به همراه داشته اما عقد قرارداد یک تعداد پروژه های انکشافی  درمرکزکشوراین اداره را درحصه حصول مالیه دچارمشکل ساخته است.

مشکلاتی چون کمبودتشکیل وعدم بودجه کافی جهت نظارت وارزیابی ازجریان پروژه های انکشافی موضوعاتی است که این اداره به آن دست وپنجه نرم میکند وراه های حل این مشکلات رادر توسعه تشکیل، ازدیاد وجوه مالی وعقدقرارداد پروژه های انکشافی درولایت دانسته به مقامات ذیصلاح پیشنهاد مینماید.

بنابرمعلومات وتحلیل فوق درطی چهارسال گذشته درسکتورهای 8 گانه این ولا بیش از (4574 ) پروژه به ارزش (500570700) ملیون دالرامریکایی سرمایه گذاری گردیده است، بیش از70% این پروژه ها ازسوی موسسات وکشورهای تمویل کننده ومتباقی آن ازطریق بودجه انکشافی دولت تطبیق شده است. این بود خلاصه گزارش کارکرد سکتورهای 8 گانه ازبابت سال های 1388 الی ختم 1391 درولایت تخار.

 

تهیه  کننده:                    مصطفی "رسولی "رئیس خدمات تخنیکی وسکتوری ولایت

گذارش دهنده:                  محمد فرید "ذکی" معاون مقام ولایت

 

تایید کننده:                پاسوال احمدفیصل "بیگ زاد"والی ولایت تخار