دسترسی شاگردان مکاتب به برنامه های کمپیوتری یکی از نیازمندی های اولیه امروزی درنهاد های تعلیمی است معاون والی تخار

دسترسی شاگردان مکاتب به برنامه های کمپیوتری یکی از نیازمندی های اولیه امروزی درنهاد های تعلیمی است

مقام ولایت تخار به منظور بلند بردن سطح تعلیمی شاگردان معارف، تعدا هشت پایه کمپیوتر،هشت پایه میز کمپیوتر و بیست پایه چوکی یک نفره را با حضور داشت محمد فریدزی معاون مقام ولایت،عبدولواهاب ظفری رئیس معارف به مکتب نسوان نمراول شهرتالقان مساعدت نمود.

مقام ولایت تخار به سلسله توزیع تجهزات و وسائیل  به ادرات دولتی اینبار به تعداد هشت پایه کمپیوتر جدید و مکمل اسباب،هشت پایه میز کمپیوتر،بیست پایه چوکی یک نفره و دوازده متر فرش مکیت را به منظور ایجاد صنف آموزش برنامه های کمپیوتری به مکتب نسوان نمبراول شهرتالقان توزیع کرد.

محمد فریدزکی معاون مقام ولایت تخارحین تسلیم دهی این تجهزات به رئیس معارف گفت: دسترسی شاگردان مکاتب به برنامه های کمپیوتری یکی از نیازمندی های اولیه امروزی درنهاد های تعلیمی است و باید از وسائیل و تجهزات توزیع شده برای بلند بردن سطح توانایی های شاگردان مکتب نسوان نمبر اول درعرصه  تکنالوجی و برنامه های کمپیوتری به وجه احسن استفاده صورت گیرد.

معاون والی دسترسی شاگردان مکاتب را به تکنالوجی جدید یک امر مهم خوانده،اظهار امیدواری کرد تا از وسائیل مساعدت شده خوب حفاظت و نگهداری شود.

آقای زکی گفت:مقام ولایت تخار با همه ی امکانات از معارف به منظور انکشاف و بلندبردن سطح آموزشی و تربیتی حمایت گرده،برای فراهم سازی زمنیه های رشد این سکتور تلاش های پیگرخواهد نمود .

درهمین حال،عبداوهاب ظفری رئیس معاروف ولایت تخار ازمساعدت های جدید مقام ولایت به ریاست معارف تخار اظهار سپاس و قدردانی نموده،این اقدام مقام ولایت را، گام خوبی در عرصه انکشاف و حمایت از روند تعلیم و تربیه در سطح ولایت توصیف کرد.

بااینحال،مدیر مکتب نسوان نمبراول یکبار دگر از شخص والی به منظور دریافت وسائیل و تجیزات درسی قدردانی نموده،وعده سپرد در امر حفظ و نگهداشت آن تلاش نماید.

او اظهار امید واری کرد تا همچو مساعدت های که نیاز اولیه شاگردان  مکاتب ولایت تخار به شمار می رود، از سوی نهاد های دولتی و سائیر ادرات ملی و بین الملی جهت ارتقای سطح تعلیمی شاگردان معارف به مکاتب این  ولایت صورت گیرد تا همه ی شاگردان بتوانند پس از این با تکنالوجی جدید و برنامه های کمپیوتری دسترسی کافی پیدا کنند.

سید سلیمان مرادی