چهارمین دورانتخابات شورای ولایتی ولایت تخار به منظورانتخاب هیات اداری این شورا در سال جاری باحضورداشت محمدفرید ذکی معاون مقام ولایت برگزارشد

چهارمین دورانتخابات شورای ولایتی ولایت تخار به منظورانتخاب هیات اداری این  شورا به روز دوشنبه مورخ 9دلو سال جاری خورشیدی،با حضورداشت محمدفرید ذکی معاون مقام ولایت،سیدغلام فاروق شیرزادی رئیس محاکم استیناف ولایت تخار،عبدالقدوس پیانچی آمردفترکمیسیون مستقل انتخابات این ولا،عزیزالرحمان خیابانی نمایندگان ادارۀ مستقل ارگانهای محلی،رئیس زون شمالشرق دفتر یوناما،شماری ازفعالان جامعه مدنی و رسانه همگانی،دریک فضای آزاد ومملو ازصمیمیت،برادری توأم با شفافیت برگزارشد.

دراین دور انتخابات هیات اداری شورای ولایتی ولایت تخار،مولوی عبدالقهار حکیمی و بانو سهیلا جویا به منظور احراز پست ریاست این شورا خودرا کاندید نموده بودند.

 که پس از گذاشتن صندوق رای دهی،مولوی عبدالقهار حکیمی  باکسب 11 رای به حیث رئیس شورای ولایتی ولایت تخار،ازسوی اعضای آن شورا انتخاب شد.

به این ترتیب،بانو سهیلا جویا دراین انتخابات سه رای آورد و یک رای این شورای سفید گذاشته شده بود.

همچنان،خان محمد صدیقی با اتفاق آرای این شورا به حیث معاون و مجیب الرحمان رشیدی با کسب 10 رای درمقابل ماریه تیمور که چهاررای شورا را کسب نمود، به حیث منشی شورای ولایتی ولایت تخار انتخاب شدند.